ການປົກປ້ອງເດັກ

ສະພາບເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ

Children is enjoy in Child Friendly Space in Sanamxai camp, Attapeu province, Lao PDR
UNICEF Laos/2018/Simon