ເຮັດວຽກກັບພວກເຮົາ

ທ່ານສົນໃຈທີ່ຈະເປັນແຊ້ມປ້ຽນສຳລັບເດັກທຸກຄົນບໍ່? ຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສະເໜີ.

UNICEF Staff work on emergency in Ban Bok, Sanamxai district, Attapeu province, Lao PDR