ມິສ່ວນຮ່ວມກັບພວກເຮົາ

ເປັນເວລາ 70 ປີ, ທີ່ຢູນິເຊັບໄດ້ນໍາພາການຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິເດັກໃນທົ່ວໂລກ. ມາຮ່ວມກັບພວກເຮົາເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກລາວມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ.

UNICEF response to flash flood emergency in Attapeu province 2018