ສູນຂ່າວ

ເຂົ້າເບິ່ງຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນລ່າສຸດຈາກ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

Journalist interview UNICEF staff in the field