ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ເຮັດວຽກເພື່ອສິດທິຂອງເດັກທຸກໆຄົນໃນ ສປປ ລາວ

Children visit UNICEF station on UN House Open day 2017
Speech