ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ

ອົງການຢູນິເຊັບເຮັດວຽກແນວໃດ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກທຸກໆຄົນໃນ ສປປ ລາວ.

Health worker is showing nutrition poster