ເຫດສຸກເສີນ

ມີໄວ້ສຳລັບເດັກທຸກໆຄົນໃນເວລາສຸກເສີນ

Children in Sanamxai district, Attapeu province during in the series flood emergency
UNICEF Laos/2018/Saykoson