ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ

ໃຫ້ໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນສຳລັບເດັກທຸກໆຄົນ

Young Hmong girls
UNICEF Laos/2017/Saykoson