ນໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ ແລະ ການຕ້ານທານກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ການປະຕິບັດສຸຂະອານາໄມທີ່ດີ

WASH in school
UNICEF Laos/Noorani