ສຸຂະພາບ

ຮັບປະກັນການຢູ່ລອດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງ

็Health volunteer is immunizing to children
UNICEF Laos/2017/Saykoson