ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ

ການພັດທະນາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ

Youth reporters are interviewing Ban Gi Moon, Executive Director, United Nation
UNICEF LAO PDR