ໂພຊະນາການ

ໂພຊະນາການທີ່ດີແມ່ນພື້ນຖານຂອງການຢູ່ລອດຂອງເດັກ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການພັດທະນາ.

ັA male health worker takes child's measurement of upper arm circumference (MUAC)
UNICEF Laos/Noorani