ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແຄມເປນສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ (MIYCN)

ແຄມເປນ MIYCN ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມມາດຕະຖານໃໝ່ຂອງພຶດຕິກໍາການໃຫ້ອາຫານຂອງແມ່ ແລະ ຄອບຄົວ, ປູກຝັງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການທີ່ດີ ແລະ ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານໂພຊະນາການສໍາລັບເດັກໃນ 1000 ມື້ທໍາອິດຂອງຊີວິດເຂົາເຈົ້າ.

Nutrition
UNICEF Laos/2021