ເດັກພິການ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງໄດ້

Disability boy
UNICEF Laos/2017/Saykoson