Obrazovanje

Svaka devojčica i svaki dečak, ma gde da su, imaju pravo na kvalitetno inkluzivno obrazovanje

Dečak na času u školi.
UNICEF Srbija/2019/Pančić

Izazov

Kod neke dece postoji veći rizik da ne budu uključena u obrazovni sistem.

To može imati dalekosežne posledice, koje se često prenose i na sledeće generacije koje takođe počinju život u nepovoljnom položaju.

Samo 50% dece uzrasta od 3 do 5 godina pohađa vrtić.

Ti ciklusi isključenosti i nejednakosti negativno utiču i na pojedince i na društvo u celini.

 • Samo 50% dece uzrasta od 3 do 5 godina pohađa vrtić.
 • Kod dece uzrasta od 3 do 5 godina, samo 9% dece iz najsiromašnijih porodica i 6% dece koja žive u romskim naseljima pohađa vrtić.
 • Osnovnu školu završi 66% dece koja žive u siromaštvu.
 • Srednju školu pohađa 15% devojčica iz romskih naselja.

Radimo na jačanju kapaciteta institucija kako bi se deca iz osetljivih grupa uključila u obrazovanje i kako bi se sprečilo njihovo rano napuštanje školovanja.

Radimo na obezbeđivanju pristupa kvalitetnom inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koje stvara prilike za učenje za svu decu.

Rezultati

 • Preko 2000 dece je prvi put upisano u predškolske ustanove.
 • 186.260 učenika i učenica je imalo koristi od unapređenih kapaciteta nastavnika kroz direktnu podršku školama.
 • Skoro 96% dece izbeglica i migranata osnovnoškolskog uzrasta je uključeno u obrazovanje u 38 osnovnih škola širom Srbije.
 • 4200 stručnjaka u sistemu prosvete dobio je podršku u sprovođenju kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja.
 • Izrada i usvajanje novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Za svako dete obezbeđuje kontinuitet učenja od predškolskog do osnovnog obrazovanja.

 

COVID-19 u Srbiji

Preko 1.000.000 dece je kod kuće zbog zatvaranja škola i predškolskih ustanova i UNICEF pruža savete i podršku roditeljima, starateljima i prosvetnim radnicima u vezi sa podrškom u učenju od kuće i daljinskom učenju i sarađuje sa partnerima na izradi inovativnih obrazovnih rešenja. UNICEF će zajedno sa Ministarstvom prosvete nastaviti na premošćavanju digitalnog jaza kako bi deca nastavila da uče.

Kako bi se osigurao kontinuitet obrazovanja, UNICEF je podržao Ministarstvo prosvete u izradi nacionalnog plana odgovora sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja na epidemiju COVID-19 kroz ciljani rad sa predškolcima i njihovim porodicama (između ostalog kroz pristup relevantnim materijalima za učenje kroz igru preko društvenih medija; platformi za učenje preko TV-a i učenje na daljinu; i kroz nedeljne poruke i savete roditeljima o aktivnostima sa decom).

Pruža se podrška za izradu sistema za praćenje kvaliteta elektronskog učenja i ocenjivanje i praćenje napretka učenika. To je naročito važno jer zatvaranje škola predstavlja stvarnu pretnju za produbljivanje nejednakosti u učenju za najmarginalizovaniju decu koja su već u nepovoljnom položaju. Udaljena i ruralna područja imaju probleme sa pokrivenošću internetom, dok najsiromašnija domaćinstva nemaju pristup internetu i ne mogu priuštiti IT opremu.

Nacionalne manjine, naročito romski učenici, već imaju poteškoće sa jezikom nastave i često im nedostaje podrška za učenje kod kuće. Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom se suočavaju sa ozbiljnim preprekama u obrazovanju zbog loše pristupačnosti i nemogućnosti pristupa ključnim uslugama i podršci koji bi im pomogli da učestvuju.

UNICEF je pružio pomoć Ministarstvu prosvete kako bi pomogao nastavnicima u izradi interaktivnih materijala za nacionalnu platformu za učenje preko interneta i doprineo je izgradnji digitalnih kompetencija vaspitača i nastavnika za organizovanje nastave na daljinu.

Uz podršku Ministarstva prosvete, UNICEF i Pedagoško društvo Srbije rade na izradi veb portala sa bazom resursa za stručne saradnike kako bi pomogli nastavnicima u pripremi nastavnih materijala za učenje na daljinu.

 • UNICEF je podržao državne organe u oblasti prosvete u organizovanju učenja na daljinu, čime je podržano preko 790.000 dece
 •  Pedagozi su podržali skoro 22.000 dece i preko 1.600 roditelja 
 •  Nabavljeno je 79 licenci za softver Camtasia za snimanje lekcija za učenje na daljinu
   
Atilin uobičajeni dan u školi

Inkluzivno obrazovanje

UNICEF u Srbiji razvija inkluzivne obrazovne politike i podržava sve aktere u procesu obrazovanja da omoguće ostvarivanje prava na obrazovanje svakom detetu.

> Saznajte više

Devojčica u vrtiću se smeje i igra sa vršnjacima

Vrtići bez granica

UNICEF u Srbiji podržava unapređivanje sistema kako bi se obezbedio pristup kvalitetnom inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju za svu decu, posebno za osetljive grupe.

> Saznajte više

 

Monika piše po školskoj tabli.

Kako biti škola društvene brige

To je jedan od pristupa UNICEF-a kojim se sprečava osipanje učenika i  unapređuju obrazovni ishodi i dobrobit dece kod koje postoji rizik od napuštanja obrazovanja.

> Saznajte više