Politika objavljivanja informacija

UNICEF smatra da je javna dostupnost informacija ključna komponenta efikasnog učešća svih aktera

Esma u igri sa kockom
UNICEF Srbija/2017/Szabo

1. U ovoj Izvršnoj direktivi utvrđena je Politika otkrivanja informacija Dečjeg fonda Ujedinjenih nacija („UNICEF“).

Svrha

2. UNICEF redovno obezbeđuje javnosti podatke o svojim programima i aktivnostima. UNICEF smatra da je javna dostupnost informacija ključna komponenta efikasnog učešća svih aktera, pa i opšte javnosti, u ostvarivanju njegovih ciljeva i obaveza. UNICEF prepoznaje činjenicu da postoji pozitivna uzajamna veza između transparentosti (pa i kroz razmenu podataka) i poverenja javnosti u razvojni radi akcije za obezbeđivanje humanitarne pomoći koje podržava UNICEF.

3. Rukovodstvo UNICEF-a je odgovorno Izvršnom odboru UNICEF-a, koji se sastoji od Država članica Ujedinjenih nacija i deo je Ekonomskog i socijalnog saveta Ujedinjenih nacija. Rukovodstvo UNICEF-asmatra da javna dostupnost podataka UNICEF-adalje unapređuje transparentnost i odgovornost UNICEF-a.

4. Ciljeve Politike otkrivanja informacija (ove „Politike“) je da se obezbedi da podaci u vezi sa programima i aktivnostima UNICEF-abudu dostupni javnosti, shodno ograničenjima izloženim u ovoj Politici. Kao što je navedeno u Izveštaju o sistemu odgovornosti u okviru UNICEF-a – dokument br. E/ICEF/2009/15 koji je objavio Izvršni odbor UNICEF-a („Izveštaj o odgovornosti“), „UNICEF će javnosti obezbeđivati pouzdane i blagovremene informacije o postojećim uslovima, odlukama i postupcima u vezi sa aktivnostima organizacije, i to na lako dostupan, vidljiv i razumljiv način, osim ukoliko se informacije ne smatraju poverljivim.’ (¶ 14(g)).

 

Definicija „informacija/podataka“

5. Za potrebe ove Politike, „informacije/podaci“ označavaju svaki proizvedeni sadržaj, bez obzira na medijum (papirna forma, elektronska forma ili zvučni, vizuelni ili audiovizuelni zapis), u vezi sa bilo kojim pitanjem koje se tiče politika, aktivnosti i odluka UNICEF-a.

 

Opseg primene ove politike

6. Ova Politika se primenjuje na sve informacije koje poseduje UNICEF.

 

Opšti princip pristupa informacijama

7. Informacije treba da budu dostupne i otkrivene, shodno ograničenjima izloženim u ovoj Politici.

 

Dostupnost informacija

8. Informacije dostupne javnosti stavljaju se na raspolaganje –u onoj meri u kojoj je to moguće, razumno i praktično –na jednom ili više javno dostupnih veb sajtova UNICEF-aili veb sajtova Sistema Ujedinjenih nacija (kao što su javno dostupni veb sajtovi koje održava Tim Ujedinjenih nacija za određenu zemlju). U Aneksu A se navodi spisak odabranih informacija koje su trenutno dostupne javnosti (ili koje se redovno stavljaju na raspolaganje javnosti) putem različitih kanala, pa i putem globalnog veb sajta UNICEF-a i vebsajta pojedinačne Kancelarije UNICEF-au određenoj zemlji ili vebsajta Tima UN za određenu zemlju.

 

Ograničeni pristup informacijama

9. Ova Politika ne obuhvata podatke u neobrađenom („sirovom“) obliku, bilo da su oni u papirnoj ili elektronskoj formi. UNICEF nije u mogućnosti da odgovori na zahteve koji podrazumevaju odabir i/ili manipulaciju podataka radi kreiranja sadržaja.

10. Poverljive informacije ne podležu otkrivanju. U Izveštaju o odgovornosti (¶2), koji je odobrio Izvršni odbor UNICEF-a, zahteva se da se sledeće kategorije podataka klasifikuju kao „Poverljive informacije“:

 • Informacije dobijene od trećih lica ili poslate trećim licima za koje se očekuje da budu držane u tajnosti;
 • Informacije čije otkrivanje može da ugrozi sigurnost ili bezbednost bilo kojeg pojedinca, da prekrši njegova ili njena prava ili da naruši njegovu ili njenu privatnost;
 • Informacije čije otkrivanje može da ugrozi bezbednost Država članica ili naruši sigurnost ili pravilno sprovođenje bilo koje akcije ili aktivnosti organizacije;
 • Informacije zaštićene klauzulom o poverljivosti ili regulatornim postupkom ili informacije koje izlažu organizaciju preteranom riziku od parničenja ili koje se tiču internih revizija i istraga;
 • Interni dokumenti koji se razmenjuju unutar kancelarije ili između kancelarija, koji obuhvataju i email porukei nacrte dokumenata;
 • Komercijalni podaci, ukoliko bi njihovo otkrivanje ugrozilo bilo finansijske interese organizacije ili finansijske interese drugih uključenih strana;
 • Informacije za koje organizacija smatra da bi, ukoliko se otkriju, ozbiljno narušile dijalog o politici sa nekom Državom članicom ili partnerom koji sprovodi određenu aktivnost; i
 • Druge vrste informacija koje se moraju smatrati poverljivim zbog svog sadržaja ili okolnosti u kojima su kreirane ili saopštene.

Definiciju „Poverljivih informacija/podataka“ treba razumeti tako da se otkrivanje informacija podržava u maksimalnoj meri u kojoj se ne krši ova Politika.

11. Ukoliko samo deo informacija iz određenog zahteva za otkrivanje podleže jednom od ograničenja navedenih u ovoj Politici, UNICEF može, po sopstvenom nahođenju, odlučiti da preostali deo informacija iz datog zahteva bude otkriveni preduzeće odgovarajuće mere da očuva poverljivost informacija koje se ne otkrivaju.

12. Odluke Izvršnog odbora UNICEF-a, kao i druge politike, procedure ili prakse UNICEF-a ili Ujedinjenih nacija, mogu sadržati ograničenja u pogledu otkrivanja informacija. To obuhvata, ali ne samo, i odluku br. 2009/8 Izvršnog odbora UNICEF-ao otkrivanju izveštaja interne revizije UNICEF-a isključivo Državama članicama. Neće se smatrati da ijedna odredba iz ove Politike ili u vezi sa ovom Politikom na bilo koji način skraćuje, modifikuje ili ukida primenu ovih odluka Izvršnog odbora UNICEF-aili druge politike, procedure ili prakse UNICEF-aili Ujedinjenih nacija.

 

Privilegije i imuniteti Ujedinjenih nacija i UNICEF-a

13. Nijedna odredba u ovoj Polici ili u vezi sa njom neće se smatrati odricanjem, izričitim ili implicitnim, od bilo kakvih privilegija i imuniteta Ujedinjenih nacija i agencija te organizacije, bilo u skladu sa Konvencijom o privilegijama i imunitetu Ujedinjenih nacija iz 1946. godine ili u skladu sa nekim drugim dokumentom. Ne ograničavajući opšti karakter prethodne rečenice, otkrivanje informacija u cilju odgovaranja na zahtev za otkrivanje neće predstavljati odricanje, izričito ili implicitno, od bilo kakvih privilegija i imuniteta Ujedinjenih nacija i agencija te organizacije, bilo u skladu sa Konvencijom o privilegijama i imunitetu Ujedinjenih nacija iz 1946. godine ili u skladu sa nekim drugim dokumentom.

 

Obrada zahteva za dostavljanje informacija

14. Bilo koje lice ili organizacija mogu poslati zahtev za otkrivanje informacija UNICEF-a koje nisu poverljive prirode, a koje se ne mogu na neki drugi način pronaći na javnim veb sajtovima UNICEF-aili veb sajtovima Sistema Ujedinjenih nacija.

15. Zahteve za dostavljanje informacija treba da obrađuje direktor relevantne kancelarije UNICEF-a u određenoj zemlji ili regionu ili direktor sedišta. Sve upite u vezi sa medijima treba da obrađuju zaposleni UNICEF-a zaduženi za komunikacije.

16. Službenik UNICEF-a zadužen zaobradu zahteva za dostavljanje informacija koje mogu biti poverljive prirode treba da zatraži smernice od pravnog savetnika UNICEF-a koji radi u Kancelariji izvršnog direktora u Sedištu u Njujorku i, po potrebi, od Direktora Direkcije za nabavku koja se nalazi u Kopenhagenu (ukoliko se zahtev tiče odnosa sa dobavljačima ili pitanja u vezi s nabavkom) ili od Direktora Direkcije za ljudske resurse koja se nalazi u Sedištu u Njujorku (ukoliko se zahtev odnosi na pitanja u vezi sa ljudskim resursima).

17. Svi zahtevi za dostavljanje informacijase obrađuju u što kraćem roku. Podnosilac zahteva treba da očekuje potvrdu prijema zahteva u roku od deset (10) radnih dana (u Njujorku). U zavisnosti od stepena složenosti zahteva, UNICEF će nastojati da obradi sve zahteve u roku od trideset (30) dana nakon dostave potvrde prijema. Kada su u pitanju zahtevi za dostavljanje informacija koji iziskuju reprodukciju materijala, UNICEF može naplatiti taksu na ime troškova materijala i radne snage, o čemu će obavestiti podnosioca zahteva, a pomenutu taksu treba platiti unapred.

18. UNICEF može odbiti da ispuni deo zahteva ili može odbaciti zahtev u potpunosti, i to:

 • U skladu sa ograničenjima navedenim ili pomenutim u ovoj Politici;
 • Ukoliko UNICEF smatra da bi zahtev angažovao previše resursa UNICEF-a; ili
 • Ukoliko UNICEF proceni da je zahtev neozbiljan.

19. Ukoliko zahtev bude odbijen, podnosilac zahteva može zatražiti preispitivanje odluke tako što će uputiti dopis Zameniku izvršnog direktora UNICEF-aza upravljanje. Zamenik izvršnog direktora za upravljanje će razmotriti način na koji je zahtev za dostavljanje informacija obrađen i doneće odluku o daljem postupanju. Pomenuto ponovno razmatranje bi, u redovnim okolnostima, trebalo da se završi u roku od šezdeset (60) dana od dostavljanja takvog zahteva. Podnosilac zahteva će biti obavešten o ishodu ponovnog razmatranja i neće biti neophodno da mu se dostavi detaljno obrazloženje ishoda ponovnog razmatranja.

 

Reprodukovanje informacija

20. Sprovođenje ove Politike podleže postojećim pravilima o intelektualnom vlasništvu i drugim vlasničkim pravima uključujući, ali ne samo, patente, autorska prava i zaštitne znake, koji, između ostalog, mogu i ograničiti pravo trećeg lica da vrši reprodukovanje informacija ili da ih koristi.

 

Jezici

21. Ovaj dokument je na raspolaganju na radnim jezicima UNICEF-a: engleskom, francuskom i španskom. Ovaj dokument se može naknadno prevesti i na druge zvanične jezike Ujedinjenih nacija.

 

Klauzula o odbijanju odgovornosti

22. Ne daje se nikakva izjavaniti garancija, ni izričito ni implicitno, u pogledu kompletnosti ili tačnosti informacija koje obezbedi UNICEF. Podnosilac zahteva će pažljivo koristiti informacije koje dobije od UNICEF-a. UNICEF neće biti odgovoran ni za kakav direktan ili indirektan gubitak koji može da proistekne iz korišćenja informacija.

 

Završne odredbe

23. Politika bezbednosti informacija UNICEF-a, koja je zvanično objavljena u Izvršnoj direktivi br. CF/EXD/2003/23, ovim putem se poništava.

24. Ova Politika stupa na snagu na datum izdavanja ove Izvršne direktive.

Dana 16.septembra 2010. godine

 

ANEKS A

Pregled podataka UNICEF-a dostupnih na posebnim veb sajtovima UNICEF-a ili Ujedinjenih nacija

Velika količina podataka o upravi, programima i aktivnostima UNICEF-adostupna je na globalnomveb sajtu UNICEF-a (www.unicef.org), kao i naposebnim veb sajtovima kancelarija UNICEF-a u pojedinačnim zemljama.

U nastavku teksta je spisak odabranih podataka, koji obuhvata i podatke koji se redovno ažuriraju.

 

I. Podaci o programima UNICEF-a

 • Srednjoročni strateški plan UNICEF-a je dostupan na globalnom veb sajtu UNICEF-a.
 • Programi za pojedinačne zemlje. Ovi Programi su javni dokumenti Izvršnog odbora UNICEF-a i dostupni su na globalnom veb sajtu UNICEF-a u odeljku pod nazivom „Dokumenti Izvršnog odbora”.
 • Međudržavni programi. Međudržavni programi su javni dokumenti Izvršnog odbora UNICEF-ai dostupni su na globalnom veb sajtu UNICEF-au odeljku pod nazivom „Dokumenti Izvršnog odbora”.
 • Godišnji izveštaji nacionalnih kancelarija, regionalnih kancelarijai direkcija u sedištu organizacije. Godišnji izveštaji koje pripremaju nacionalne i regionalne kancelarije UNICEF-ai direkcije u sedištu (u kojima se ovi izveštaji pripremaju) dostupni su na javnim veb sajtovima UNICEF-a, počevši od godišnjih izveštaja za 2010. godinu.
 • Izveštaji o evaluaciji. Pregled aktivnosti evaluacije u okviru UNICEF-ase sačinjava na godišnjem nivou i dostavlja se Izvršnom odboru UNICEF-a. Ovi izveštaji su javni dokumenti Izvršnog odbora UNICEF-ai dostupni su na globalnom veb sajtu UNICEF-a u odeljku pod nazivom „Dokumenti Izvršnog odbora”.

 

II. Podaci o aktivnostima UNICEF-a

 • Izvršni odbor UNICEF-a. Podaci o radu Izvršnog odbora UNICEF-ai njegovim sastancima (uključujući osnovnu dokumentaciju i odluke) dostupni su na globalnom veb sajtu UNICEF-a u odeljku pod nazivom „Dokumenti Izvršnog odbora”.
 • Izvršna kancelarija UNICEF-a. Izjave i govori Izvršnog direktora dostupni su na globalnom veb sajtu UNICEF-a.
 • Finansijski podaci UNICEF-a. Sva relevantna dokumentacijao budžetu UNICEF-a, koji odobrava Izvršni odbor UNICEF-a, uključujući finansijski izveštaj i završne račune nakon revizije, godišnji pregled finansijske situacije, kao i izvor finansiranja, i godišnji izveštaj Kancelarije UNICEF-a za internu reviziju, dostupni su na globalnom veb sajtu UNICEF-a u odeljku pod nazivom „Dokumenti Izvršnog odbora”. UNICEF-ovi završni računi koji su prošli reviziju takođe se objavljuju i postavljaju svake druge godine na veb sajtu Generalne skupštine UN.
 • Direkcija za nabavkuu okviru UNICEF-a. UNICEF objavljuje (a) svoje pozive za podnošenje ponuda za najveće međunarodne nabavke; i (b) svoje dodeljene međunarodne ugovore. Ovi dokumenti se objavljuju na veb sajtu Direkcije UNICEF-a za nabavku i na Globalnom tržištu UN-a. Na veb sajtu Direkcije UNICEF-a za nabavku objavljuju se i godišnji podaci o nabavci razvrstani po dobavljaču, državi, količini, vrsti usluga/robe, itd.
 • Politike i procedure UNICEF-a. Politike i procedure UNICEF-a se postepeno postavljaju na globalni veb sajt UNICEF-a.