Uslovi korišćenja

UNICEF obezbeđuje veb sajt UNICEF-a isključivo za lično korišćenje i obrazovne svrhe.

Dečak u igri napolju
UNICEF Srbija/2019/Pančić

Korišćenjem ovog veb sajta i svih stranica u ovom domenu (u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom „veb sajt UNICEF-a“) prihvatate sledeće uslove i modalitete.

UNICEF zadržava pravo da zatraži sve pravne lekove dostupne po zakonu ukoliko dođe do kršenja ovih uslova korišćenja, pa i bilo kakvog kršenja prava UNICEF-a na ime i amblem UNICEF-a i njegovih prava u vezi sa podacima, umetničkim ilustracijama, tekstom, video i audio zapisima ili slikama (u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom „Sadržaj“) koji se nalaze na veb sajtu UNICEF-a.

 

Ime i amblem UNICEF-a

Ime i amblem UNICEF-a su isključivo vlasništvo UNICEF-a. Oni su zaštićeni po međunarodnom pravu. Neovlašćeno korišćenje je zabranjeno.

Oni se ne smeju kopirati niti reprodukovati ni na koji način bez prethodne pisane dozvole UNICEF-a.

 

Veb sajt UNICEF-a

UNICEF obezbeđuje veb sajt UNICEF-a isključivo za lično korišćenje i obrazovne svrhe.

Za svako drugo korišćenje, pa i reprodukciju ili prevod teksta koji je veći od de minimis dela Sadržaja veb sajta UNICEF-a ili korišćenje koje ne podrazumeva lične ili obrazovne svrhe, neophodno je prethodno dobiti izričitu pisanu dozvolu UNICEF-a.

Kompletan Sadržaj na veb sajtu UNICEF-a je zaštićen zakonom, što po potrebi obuhvata i zakone o autorskim pravima.

UNICEF bira Sadržaj veb sajta UNICEF-a na osnovu sopstvenih kriterijuma i po sopstvenom nahođenju.

UNICEF zadržava pravo da u svakom trenutku promeni ili ukine bilo koji aspekt ili karakteristiku veb sajta UNICEF-a, uključujući, ali ne samo, ove uslove korišćenja, vreme raspoloživosti i opremu koja je neophodna za korišćenje.

Korišćenje posebnih oznaka za zemlje ili teritorije ne podrazumeva nikakav stav UNICEF-a u pogledu pravnog položaja dotičnih zemalja ili teritorija, njihovih vlasti i ustanova ili demarkacije njihovih granica.

Pominjanje imena konkretnih kompanija ili proizvoda (bilo da su navedeni onako kako su registrovani ili nisu) ne podrazumeva nikakvu nameru da se prekrše vlasnička prava, niti to treba tumačiti kao podršku ili preporuku od strane UNICEF-a.

Ujedinjene nacije i UNICEF odbacuju svaku finansijsku ili drugu odgovornost koja bi mogla proisteći iz korišćenja veb sajta UNICEF-aili Sadržaja veb sajta UNICEF-a.

Ujedinjene nacije, UNICEF, njihovi zaposleni i podugovarači neće biti odgovorni ni za finansijske ni za bilo koje druge posledice koje bi mogle proisteći iz korišćenja Sadržaja veb sajta UNICEF-a, uključujući neprikladno, nepodesno ili prevarno korišćenje takvog Sadržaja.

Ne daju se nikakve izjaveniti garancije bilo koje vrste u vezi sa veb sajtom UNICEF-a, uključujući odgovornost za zaražavanje virusom ili neku drugu kontaminaciju ili zaražavanje bilo čim što ima destruktivna svojstva.

 

Drugi veb sajtovi

Veb sajt UNICEF-a se može linkom povezati sa drugim veb sajtovima koji nisu pod kontrolom UNICEF-a.

UNICEF obezbeđuje takve linkove samo iz praktičnih razloga i uključivanje takvih linkova ne označava podršku ili odobravanje bilo kojeg veb sajta, proizvoda ili usluge od strane UNICEF-a.

UNICEF ne preuzima nikakvu finansijsku ili drugu odgovornost u pogledu takvih veb sajtova, uključujući, na primer, finansijsku ili drugu odgovornost za tačnost ili pouzdanost bilo koje informacije, podatka, mišljenja, saveta ili izjava datih na takvim veb sajtovima.

 

Nacrti rezolucija

Na veb sajtu UNICEF-a mogu se nalaziti nacrti rezolucija ili nacrti za diskusiju načelnih dokumenata UNICEF-a. Komentari i sugestije su dobrodošli, ali njih u svakom slučaju treba uputiti direktno UNICEF-u, tj. ne treba ih postavljati na veb sajt UNICEF-a.

UNICEF obezbeđuje ove dokumente kao doprinos diskusiji o značajnim pitanjima koja utiču na decu i porodice, kao i da bi dobio podršku kroz širenje i produbljivanje opsega konsultacija koje sprovodi ova Organizacija.

Takvi dokumenti ne predstavljaju definitivan stav ove Organizacije o dotičnim pitanjima i ne treba ih tako predstavljati. Nacrti rezolucija se ne smeju citirati, niti na neki drugi način koristiti, van veb sajta UNICEF-a.

 

Interaktivni delovi veb sajta UNICEF-a

Na veb sajtu UNICEF-a mogu se nalaziti oglasne table, sobe za četovanje (chat rooms), pristup mailing listama ili druga sredstva za razmenu poruka ili komunikaciju.

Korisnik je saglasan da, prilikom korišćenja takvih sredstava, neće činiti ništa od dole navedenog:

(a) klevetati, zlostavljati, uznemiravati, proganjati, pretiti niti na neki drugi način kršiti zakonska, moralna ni ljudska prava drugih lica (kao što su pravo na privatnost i obaveštavanje);

(b) objavljivati, postavljati, distribuirati ili širiti klevetnički, opsceni, nepristojan ili nezakonit materijal ili informacije ili materijal ili informacije koji krše prava;

(c) aploudovati niti kačiti fajlove koji sadrže softver ili drugi materijal zaštićen zakonima o intelektualnom vlasništvu (ili pravom na privatnost) osim ukoliko korisnik ne poseduje ili ne kontroliše pomenuta prava ili je pribavio sve neophodne saglasnosti;

(d) aploudovati niti kačiti fajlove koji sadrže viruse, oštećene fajlove niti bilo koji drugi sličan softver ili programe koji mogu ugroziti rad računara drugog lica;

(e) brisati nazive autora, pravna obaveštenja ili vlasničke oznake ili etikete na bilo kojem fajlu koji se aplouduje;

(f) falsifikovati poreklo ili izvor softvera ili drugog materijala koji se nalazi u fajlu koji je aploudovan;

(g) reklamirati ili nuditi da proda robu ili usluge niti sprovoditi ili prosleđivati ankete, nagradne igre ili lančane poruke; kao ni

(h) preuzimati fajlove koje postavi drugi korisnik kojeg korisnik poznaje, ili bi bilo logično da ga poznaje, a koji se ne mogu legalno distribuirati na takav način. UNICEF zadržava apsolutno pravo da bez obaveštavanja korisnika obriše bilo koji materijal koji se postavi na veb sajt UNICEF-a.

UNICEF ne prihvata nikakvu finansijsku ni drugu odgovornost u pogledu postupanja bilo kojeg korisnika u vezi sa pomenutim sredstvima niti za bilo koji materijal koji dostave korisnici i bude vidljiv na veb sajtu UNICEF-a, uključujući, na primer, finansijsku ili drugu odgovornost za tačnost ili pouzdanost bilo kojih informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava datih u okviru takvog materijala.

Ukoliko imate neka pitanja o gore navedenom, molimo da se obratite UNICEF-u tako što ćete popuniti i vratiti nam obrazac za povratne informacije.

Hvala.