O nama

UNICEF, za svako dete

Beba i majka u kontaktu koža na kožu
UNICEF Srbija/2019/Pančić

UNICEF veruje

Cilj UNICEF-a je jasan – osigurati da deca ostvare svoje pune potencijale. Ne samo jedno dete, već svako dete. Ne samo danas, već svakog dana.

 

UNICEF je Dečiji fond Ujedinjenih nacija. Mi smo visoko priznata svetska organizacija koja se bavi pravima i dobrobiti dece.

Počeli smo sa radom 11. decembra 1946. godine. Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija,

Kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena.

UNICEF se u potpunosti finansira od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

UNICEF se u radu rukovodi Konvencijom o pravima deteta, koju su potpisale i ratifikovale skoro sve zemlje članice Ujedinjenih nacija kako bi se prava deteta uspostavila kao trajna etička načela i međunarodni standardi.

UNICEF sarađuje sa svim državama i vladama, gradi strateška partnerstva sa korporativnim sektorom i medijima i sarađuje sa lokalnim zajednicama, organizacijama civilnog društva i nezavisnim institucijama kako bi se obezbedila sistematska podrška deci.

Deca u igri u vrtiću
UNICEF Srbija/2017/Pančić

UNICEF u Srbiji

UNICEF pruža podršku reformskim procesima u Republici Srbiji kako bi se obezbedilo da se ostvare prava za svako dete u oblastima ranog razvoja, obrazovanja, dečije zaštite, razvoja adolescenata i mladih.

Konkretno, mi obezbeđujemo podatke, modeliramo rešenja koja mogu da se primene na nacionalnom nivou i vodimo stalni dijalog sa kreatorima politika kako bismo osigurali da se ne izostavi nijedno dete.

Istovremeno, naš zadatak je i da budemo nezavisni glas dece – da ukažemo na to gde postoje prepreke ili gde se krše prava deteta.

Naš rad je u skladu sa nacionalnim razvojnim prioritetima i doprinosi tome da Vlada ispuni  preuzete međunarodne obaveze i planove te da realizuje mapu puta za pristupanje Evropskoj uniji, odnosno za ostvarivanje ciljeva Agende 2030 za održivi razvoj.

Naša vizija budućnosti je svet u kojem je svako dete zdravo, bezbedno, obrazovano, zbrinuto i zaštićeno, svet u kojem sva deca mogu da ostvare svoje potencijale.

Takođe, mi radimo u skladu sa Okvirom razvojnog partnerstva, koji definiše saradnju između Vlade Republike Srbije i sistema Ujedinjenih nacija u zemlji.

UNICEF sarađuje sa brojnim partnerima kako bi ispunio svoj univerzalni mandat za decu. Vlada nam je glavni partner, ali blisko radimo i sa organizacijama civilnog društva, akademskim institucijama, nezavisnim telima za nadgledanje ljudskih prava, uključujući Narodnu skupštinu Republike Srbije i Skupštinu AP Vojvodine, lokalnim zajednicama, porodicama, decom i mladima.

Partnerstva sklapamo i sa privatnim sektorom – multinacionalnim korporacijama, nacionalnim kompanijama i malim preduzećima – kako bismo ujedinili resurse i znanja, podstakli inovacije koje podržavaju rad UNICEF-a i doprli do svakog deteta. 

Naša vizija budućnosti je svet u kojem je svako dete zdravo, bezbedno, obrazovano, zbrinuto i zaštićeno, svet u kojem sva deca mogu da ostvare svoje potencijale.