ພະຍາດອັກເສບປອດ ໂຄວິດ-19 (COVID-19)

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບເຊື້ຶອພະຍາດນີ້ເພື່ອປົກປ້ອງທ່າ

ອົງການຢູນິເຊັບ UNICEF
HPV
UNICEF Laos/2020/SSanoubane