ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜູນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການເຮັດວຽກກັບຄອບຄົວ ເມື່ອປະເຊີນກັບບັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 – UNICEF ແລະ ILO

ຄຳແນະນຳໃໝ່ ເພື່ອການດຳເນີນທຸລະກິດແນໃສ່ຊ່ວຍຜູ້ຈ້າງງານ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອຈຸລະໂລກທີ່ຮ້າຍແຮງໃນທົ່ວໂລກ

01 ເມສາ 2020
Family
UNICEF Laos/2018

ດາວໂຫຼດ ບົດຄວາມວິຊາການເບື້ອງຕົ້ນ ຈາກ ອົງການ UNICEF, ILO ແລະ UN Women ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນມິດຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ທີ່ນີ້

ນິວຢອກ, 30 ມີນາ 2020 - ເນື່ອງການການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ມີການແຜ່ລະບາດຢ່າງຕໍເນື່ອງ, ມັນມີຄວາມຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບໃຫ້ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ ສຳລັບເດັກ, ອົງການ UNICEF ແລະ ILO ລະບຸໃນມື້ນີ້. ການສູນເສຍວຽກງານ, ການປິດໂຮງຮຽນ, ແລະ ການຂາດແຄນສະຖານທີ່ຮັກສາສຸຂະພາບ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄອບຄົວຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະ ຄອບຄົວທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ, ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເປັນພິເສດ.

ດຣ ເປຍ ເຣເປັນໂລ ບຣີດໂຕ, ຫົວໜ້າໃຫຍ່ ຂອງແຜນງານພັດທະນາເດັກແຕ່ໄວຮຽນ ຂອງອົງການ UNICEF ກ່າວວ່າ:​ “ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດດັ້ງກ່າວໃນທົ່ວໂລກ - ການສູນເສຍວຽກ, ຄວາມກົດດັນທີ່ແກ່ຍາວ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດທີ່ເສື່ອມຖອຍ - ຈະເປັນບັນຫາທີ່ຫຼາຍຄອບຄົວຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນໃນປີທີ່ຈະມານີ້”. “ສຳລັບເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ການຂາດລະບົບປ້ອງກັນທາງສັງຄົມ ຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນຕໍ່ສະພາບວິກິດຄືດັ່ງກ່າວ.”

ໃນຄຳແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ໄດ້ຖະແຫຼງອອກໃນມື້ນີ້, ອົງການ UNICEF ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຈ້າງງານ ເພື່ອພິຈາລະນາເຖິງການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງຕົນ ກັບຜົນກະທົບຕໍ່ຄອບຄົວຜູ້ອອກແຮງງານ - ແລະ ສະໜັບສະໜູນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມເທົ່າທີ່ຈະສາມາດເຮັດໄດ້.

ອົງການ UNICEF ແລະ ILO ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ສົ່ງເສີມມາດຕະການການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຍິ່ງຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບຄອບຄົວທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ລວມທັງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ຜູ້ຈ້າງງານ ໃຫ້ສືບຕໍ່ສະໜອງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ລາຍໄດ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ, ແລະ ຮັບປະກັນການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳ.

ທ່ານ ມານືລາ ໂຕເມ, ຫົວໜ້າພະແນກ ສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ ຂອງ ອົງການ ILO ກ່າວວ່າ: “ການສົນທະນາທາງສັງຄົມ - ການປຶກສາຫາລື ແລະ ປະສານສົມທົບລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ຈ້າງງານ ແລະ ຕາງໜ້າຂອງພວກເຂົາ - ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ. ຖ້າການຮັບມືຕ້ອງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົ, ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ປະສົບການທີ່ກວ້າງຂວາງ”.

ນະໂຍບາຍ ທີ່ເປັນມິດແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ພາກປະຕິບັດ, ລວມທັງ ການຈ້າງງານ ແລະ ການປົກປ້ອງລາຍໄດ້, ການໄດ້ຮັບເງິນໃນໄລຍະພັກ ເພື່ອເບິ່ງແຍງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ການກະກຽມການເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການຮັກສາສຸຂະພາບສຸກເສີນ ແລະ ຍຸຕິທຳ ສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສິ່ງນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ເບິ່ງແຍງພວກເຂົາ ແລະ ລູກຫຼາຍຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.

ຄຳແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນ ສຳລັບຜູ້ຈ້າງງານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ລວມມີດັ່ງນີ້:

 • ຕິດຕາມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ຄຳແນະນຳຂອງປະເທດ ໂດຍອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສູນກາງ ແລະ ສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ກຳລັງແຮງງານ
 • ປະເມີນ ນະໂຍບາຍຂອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກປະຈຸບັນ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພຽງພໍແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຫຼືບໍ່.
 • ນຳໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ດີ ເມື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ນະໂຍບາຍໃໝ່ ອີງໃສ່ການປຶກສາຫາລືທາງສັງຄົມ, ກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ມາດຕະຖານດ້ານແຮງງານສາກົນ. ຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນ ມີສິດໄດ້ຮັບມາດຕະການສະໜັບສະໜູນໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ໂດຍປາສະຈາກການເລືອກປະຕິບັດ, ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນຮູ້ກ່ຽວກັບ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ສຶກສະພາບໃຈຕໍ່ກັບມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ເມື່ອນຳໃຊ້ມັນ.
 • ປົກປ້ອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການເລືອກປະຕິບັດ ແລະ ປົມດ້ອຍທາງສັງຄົມ ດ້ວຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຝຶກອອົບຮົມ ແລະ ຮັບປະກັນກົນໄກການລາຍງານ ແມ່ນຖືກຮັກສາເປັນຄວາມລັບ ແລະ ປອດໄພ.
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການເຮັດວຽກທີ່ເປັນມິດຕໍ່ຄອບຄົວ ໂດຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ມີອິດສະຫຼະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນເມື່ອ ແລະ ໃນສ່ວນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໜ້າວຽກທີ່ພວກເຂົາຮັບຜິດຊອບໄດ້ຄົບຖ້ວນ. ຖ້າການຈັດສັນການເຮັດວຽກແບບຍືນຍຸ່ນ ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ໃຫ້ພິຈາລະນາການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມ ສຳລັບພໍ່ແມ່ທີ່ເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ ການສະໜັບສະໜູນເບິ່ງແຍງເດັກ.
 • ສະໜັບສະໜູນພໍ່ແມ່ທີ່ເຮັດວຽກ ໂດຍມີທາງເລືອກໃນການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ ທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເໝາະສົມ ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.
 • ປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ດ້ວຍການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ ແລະ ມາດຕະການດ້ານສຸຂພາບ.
 • ສະໜອງຄຳແນະນຳ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ ແລະ ມາດຕະການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການປະຕິບັດສຸຂະອະນາໄມ.
 • ສົ່ງເສີມຜູ້ອອກແຮງງານ ໃຫ້ເຂົ້າຮັກສາທາງການແພດທີ່ເໝາະສົມ ໃນກໍລະນີ ມີອາການໄຂ້, ໄອ ແລະ ຫາຍໃຈຍາກ.
 • ສະໜັບສະໜູນພະນັກງານ ໃນການຮັບມືກັບສະພາບຄວາມກົດດັນ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.
 • ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນມາດຕະການຂອງລັດໃນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ສົນທິສັນຍາ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມຂອງອົງການ ILO (ມາດຕະຖານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ) ເລກທີ 102 ແລະ ຄຳແນະນຳພື້ນຖານການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຂອງ ILO ສະບັບເລກທີ 202. ການສະໜັບສະໜູນຂອງບໍລິສັດ ອາດລວມມີ, ເຊັ່ນ: ການຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ ໃນການເຂົ້າເຖິງການຮັກສາສຸຂະພາບ, ການປະກັນ ການຕົກງານ ແລະ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງວຽກງານ, ແລະ ອາດຈະຂະຫຍາຍໄປເຖິງ ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນລະບົບ.


###

ໝາຍເຫດຈາກບັນນາທິການ:

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ COVID-19 ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊ໌: www.unicef.org/coronavirus
 

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

Georgina Thompson
UNICEF New York
ໂທລະສັບ: +1 917-238-1559
ອີເມວ: gthompson@unicef.org

ກ່ຽວກັບ ອົງການຢູນິເຊບ UNICEF

ອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ ແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ຂາດໂອກາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແດນ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບເດັກທຸກໆຄົນ, ທຸກໆບ່ອນເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ UNICEF ແລະ ວຽກງານກ່ຽວກັບເດັກ ຂອງອົງການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ ທີ່: http: //www.unicef.org/laos
ຕິດຕາມ Facebook, Twitter, YouTube ແລະ www.unicef.org