ເສີມສ້າງຄວາມສາມັກຄີ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຊຸມຊົນໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີ

ສົມຟອງ ສີຫາພົນ ເເລະ ຄາວີ ຫອມສົມບັດ
Health communication officer in Huaysaiy District of Bokeo Province, Lao PDR.
UNICEF/2023
07 ກັນຍາ 2023