ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານສື່ເພື່ອເປັນຄູ່ຮ່ວມໃນການຂັບເຄື່ອນວຽກງານ ສັກວັກຊີນໃນ ສປປ ລາວ

26 ຕຸລາ 2023
A nurse giving vaccination.
UNICEF Laos/BVerweij/2013

ໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2023 ຢູ່ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ - ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະສື່ມວນຊົນ ໂດຍມີຕົວແທນ18 ແຂວງ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ,ກອງປະຊຸມນີ້ ມີຈຸດປະສົງຊ່ວຍເສີມສ້າງທັກສະສື່ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ວຽກງານສັກຢາຮອບປົກກະຕິໃນຊຸມຊົນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 4 ມື້ ຢູ່ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມພະນັກງານສື່ມວນຊົນຈາກທົ່ວປະເທດ ຈໍານວນ 40 ທ່ານ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງທັກສະທີ່ຈຳເປັນແລະການສ້າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດພາຍໃນຊຸມຊົນ. ຕະຫຼອດຫຼັກສູດ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດຮໍ່າຮຽນທັກສະໃນການສ້າງຄຳບັນຍາຍທີ່ໜ້າຈັບໃຈ ແລະ ສື່ສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວັກຊີນດ້ວຍພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ອອກແບບໂປສເຕີ ແລະ ຂໍ້ມູນໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ຍົກລະດັບທັກສະການສຳພາດ ແລະ ການຖ່າຍຮູບ.   ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ທີ່ເປັນແບບຢ່າງຕໍ່ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ຈຸດສຸມແມ່ນການໂຄສະນາການສື່ສານ ແລະ ໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນຂະນະດຽວກັນຍັງໄດ້ຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເຖີງວ່າການລາຍງານຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼຸດພະຍາດໂຄວິດ 19 ໄດ້ຫລຸດລົງ, ແຕ່ເຊື້ອພະຍາດຍັງຢູ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ສະນັ້ນຈື່ງຈຳເປັນສໍາລັບສື່ມວນຊົນແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຈະຕ້ອງສື່ສານຂໍ້ມູນຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບການສັກຢາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ລວມທັງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສັກເຂັມກະຕຸ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງການສົ່ງເສີມການສັກຢາປ້ອງກັນປົກກະຕິກໍຍັງເປັນສີ່ງສໍາຄັນ.   ທ່ານ ວາງໄທ, ພະນັກງານວິຊາການຈາກ ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງໄຊສົມບູນ, ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້. "ການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລັບການວາງແຜນສື່ມວນຊົນແລະການສ້າງຂໍ້ມູນທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃຫ້ຫມາະສົມກັບຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ. ການຮຽນຮູ້ຈາກແຂວງອື່ນໆໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງພວກເຮົາ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈກົນລະຍຸດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ສຸຂະພາບຂອງແມ່ແລະເດັກນ້ອຍ.”   ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈົບລົງດ້ວຍການລົງຢ້ຽມຢາມ ບ້ານແຟນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດສັງເກດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດປະຈໍາເດືອນ ໂດຍພະແນກສາທາລະນະສຸກເມືອງ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດທີ່ຈະເອົາທັກສະທີ່ໄດ້ມາໃຫມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະການຝຶກອົບຮົມໄປປະຕິບັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ.   ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການຝຶກອົບຮົມນີ້, ພະນັກງານສື່ມວນຊົນ 40 ຄົນຈະກັບຄືນແຂວງຂອງຕົນ ເພື່ອດຳເນີນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສື່ ແລະ ການສ້າງເນື້ອໃນເພື່ອຊຸກຍູ້ການໃຫ້ວັກຊີນຕໍ່ຊຸມຊົນຂອງເຂົາ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດ.   ການຮ່ວມມືສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນ ຜ່ານການສະຫນັບສະຫນູນຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ພາຍໃຕ້ໂຄງການເຂົ້າເຖິງວັກຊີນ ແລະຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ Vaccine Access and Health Security Initiative (VAHSI).   ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄົບຮອບ 50 ປີ ຂອງ ຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ການຮ່ວມມືກັບແນວລາວສ້າງຊາດ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກງານຂອງອົງການຢູນີເຊັບເພື່ອສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ລວມທັງກຸ່ມຊົນເຜົ່າໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫລີກ.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

Simon Nazer
Chief of Communication
UNICEF Lao PDR
ໂທລະສັບ: +856 2055519681
ອີເມວ: snazer@unicef.org
ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເດັກ​ ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງ www.unicef.org.

ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນ  Twitter and Facebook