ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 (COVID-19) ສິ່ງທີ່ຜູ້ປົກຄອງຄວນຮູ້

ທ່ານຈະປົກປ້ອງລູກຂອງທ່ານ ແລະ ຕົວຂອງທ່ານເອງໄດ້ແນວໃດ?

UNICEF Laos
Boy washing hands
UNICEF Laos/2020/DChoi