ການເປັນພໍ່ແມ່ໃນລະຫວ່າງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ຄຳແນະນຳ ສຳລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຄອບຄົວໃນການຮັບມືກັບພະຍາດໂຄວິດ-19

UNICEF
Mother and baby
UNICEF Laos/2012/SNoorani