ທ່ານຈະເວົ້າລົມນໍາລູກຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ ໄວຮັດສ໌ ໂຄໂລນາ 2019 (ໂຄວິດ-19) ແນວໃດ?

8 ວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການສ້າງຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ ປົກປ້ອງລູກຫຼານຂອງທ່ານ

UNICEF
Happy family
UNICEF Laos/2019/BVerweij
27 ມີນາ 2020

ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ງ່າຍທີ່ທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແບບຫຼາກຫຼາຍອອກໄປໃນການຮັບຟັງຂ່າວສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ໄວຮັດສ໌ ໂຄໂລນາ 2019 (ໂຄວິດ-19) ທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ກໍເປັນສິ່ງທີ່ເຂົ້າໃຈເຊັ່ນກັນວ່າ ບັນດາລູກຫຼານຂອງທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກກັງວົນ ຕໍ່ສະພາບເຫດການນີ້ເຊັ່ນກັນ ເດັກນ້ອຍອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼື ເຂົ້າໃຈຍາກໃນຂ່າວສານທີ່ໄດ້ຮັບຟັງຈາກໂລກອອນລາຍ ຫຼື ຈາກໂທລະພາບ - ຫຼືໄດ້ຍິນຂ່າວສານມາຈາກຜູ້ອື່ນ - ດັ່ງນັ້ນເດັກຈຶ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອອ່ນໄຫວ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ສຶກກັງວົນ ແລະ ຄວາມເສົ້າໄດ້. ການທີ່ຈະເປີດໂອກາດການສົນທະນາທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເດັກມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ ເດັກມີຄວາມພ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນໃນການທີ່ຈະຮັບມືກັບສະພາບ ແລະ ກໍສາມາດທີ່ຈະປະກອບສ່ວນທາງບວກແກ່ໝູ່ຄູ່ຄົນອື່ນໆ
 

1.  ຕັ້ງຄໍາຖາມແບບເປີດ ແລະ ຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນຂອງລູກ

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເປີດການສົນທະນາກັບລູກຫຼານຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ທ່ານຄວນຮັບຟັງວ່າ ລູກຫຼານຂອງທ່ານມີຄວາມຮັບຮູ້ຕໍ່ກັບສະພາບເຫດການແນວໃດ ຖ້າຫາກວ່າລູກຫຼານຂອງທ່ານຍັງນ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຍິນຂ່າວກ່ຽວກັບການລະບາດ ທ່ານກໍອາດຈະບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະເວົ້າເຖິງບັນຫາດັ່ງກ່າວ - ທ່ານອາດຈະໃຊ້ໂອກາດດັ່ງກ່າວນີ້ໃນການຢໍ້າເຕືອນລູກຫຼານຂອງທ່ານ ໃນການປະຕິບັດສຸຂະອານາໄມຂອງຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ສ້າງຄວາມຢ້ານກົວຈົນເກີນໄປໃຫ້ແກ່ເດັກ.

ໃນຄະນະທີ່ສົນທະນາກັບລູກຫຼານຂອງທ່ານນັ້ນ ທ່ານຄວນຮັບປະກັນວ່າທ່ານຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພ ແລະ ລູກຫຼານຂອງທ່ານສາມາດປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ ການສົນທະນາສາມາດສ້າງຂຶ້ນໄດ້ໃນຮູບແບບຂອງການເລົ່າເລື່ອງ ແລະ ໃນຮູບແບບຂອງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຊຶ່ງຈະເປັນການຊ່ວຍໃນການເປີດຫົວຂໍ້ການສົນທະນາໄດ້ດີ.

ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຄື ພະຍາຍາມຢ່າເມີນເສີຍ ຫຼື ບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ຄວາມກັງວົນຂອງລູກຫຼານຂອງທ່ານ ທ່ານຕ້ອງຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ເປັນສິ່ງທໍາມະດາ ທີ່ພວກເຂົາຈະຢ້ານກົວໃນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ ທ່ານຄວນສະແດງໃຫ້ລູກຫຼານຂອງທ່ານເຫັນວ່າ ທ່ານຕັ້ງໃຈຮັບຟັງພວກເຂົາ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານຂອງທ່ານ ວ່າເຂົາສາມາດທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວກັບທ່ານ ແລະ ຄູໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.


 

2.  ເວົ້າຫຼືອະທິບາຍຄວາມຈິງ: ອະທິບາຍຄວາມຈິງ ໃຊ້ພາສາທີ່ເດັກນ້ອຍເຂົ້າໃຈງ່າຍ

ເດັກນ້ອຍມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຟັງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໂລກ ແຕ່ວ່າຜູ້ໃຫຍ່ກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີີ່ຈະສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ປອດໄພ ແລະ ປາສະຈາກຄວາມກັງວົນຈົນເກີນໄປໃຫ້ແກ່ເດັກ. ທ່ານຄວນໃຊ້ພາສາທີ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸຂອງເດັກ ສັງເກດເບິ່ງປະຕິກິລິຍາ ຄວາມອອ່ນໄຫວ ແລະ ຄວາມກັງວົນຂອງເດັກ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕອບຄໍາຖາມຂອງພວກເຂົາໄດ້ທັງໝົດ ທ່ານຄວນຫຼີກລ້ຽງການຕອບແບບຄາດເດົາຂໍ້ມູນ ທ່ານອາດຈະໃຊ້ໂອກາດດັ່ງກ່າວນັ້ນຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນ ໂດຍການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ຈາກເວັບໄຊຂອງອົງການສາກົນເຊັ່ນ UNICEF ແລະ World Health Organization ຊຶ່ງເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງການທີ່ດີ ແລະ ອະທິບາຍໃຫ້ເດັກຮູ້ວ່າ ບາງເເຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີໃນໂລກອອນລາຍນັ້ນ ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງສະເໝີໄປ ແລະ ເຮົາຄວນເຊື່ອຂໍ້ມູນຈາກວິຊາການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
 

3.  ອະທິບາຍແລະສະແດງໃຫ້ເຫັັນວິທີການໃນການປ້ອງກັນຕົວເອງ ແລະ ໝູ່ຄູ່ຂອງເຂົາ

ໜຶ່ງໃນວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຫຼານຂອງທ່ານປອດໄພຈາກ ໂຄໂລນາ ໄວຣັດສ໌ ຫຼື ພະຍາດອື່ນໆ ແມ່ນການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກລ້າງມືເລື້ອຍໆ. ການສົນທະນານີ້ບໍ່ຄວນສ້າງຄວາມຢ້ານກົວໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດຮ້ອງເປັນເພງ Sing along with The Wiggles ຫຼື follow this dance ມີທ່າເຕັ້ນປະກອບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມມ່ວນຊື່ນຂຶ້ນ.

ທ່ານສາມາດສະແດງໃຫ້ລູກຫຼານຂອງທ່ານເຫັນເຖິງວິທີການອັດປາກແລະດັງ ໃນເວລາໄອແລະຈາມດ້ວຍຂໍ້ສອກ cover a cough or a sneeze with their elbow, ອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາຮັບຮູ້ວ່າ ມັນຈະເປັນການປອດໄພທີ່ສຸດໃນການທີ່ຈະຢູ່ຫ່າງຈາກຜູ້ທີ່ມີອາການດັ່ງຄືທີ່ກ່າຂ້າງເທິງນັ້ນ, ເຕືອນລູກຫຼານຂອງທ່ານໃກ້ຮີບຟ້າວແຈ້ງ ຫຼື ບອກທ່ານ ຫາກພວກເຂົາມີອາການຄື ມີໄຂ້, ໄອ ຫຼື ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ.

4. ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ

ຫຼາຍໆຄັ້ງທີ່ເຮົາເຫັນການນໍາສະເໜີຮູບພາບຈາກໂລກອອນລາຍ ແລະ ໂທລະພາບທີ່ສ້າງຄວາມວິຕົກກັງວົນໃຫ້ແກ່ເຮົາ ບາງຄັ້ງເຮົາອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ວິກິດການດັ່ງກ່າວນັ້ນຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວເຮົາ. ເດັກເອງອາດຈະບໍ່ສາມາດຈໍາແນກຮູບພາບທີ່ເຂົາເຫັນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງທີ່ເຂົາອາໄສຢູ່ ແລະ ເຂົາອາດມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ອັນຕະລາຍນັ້ນຢູ່ໃກ້ກັບເຂົາຫຼາຍ. ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລູກຫຼານຂອງທ່ານຮັບມື ກັບຄວາມກົດດັນນີ້ ໂດຍການຊ່ວຍສ້າງໂອກາດໃຫ້ເຂົາໃນການຜ່ອນຄາຍ ແລະ ສາມາດຫຼິ້ນພັກຜ່ອນໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ທ່ານສາມາດສ້າງເປັນກິດຈະວັດປະຈໍາວັນ ແລະ ຕາຕະລາງຮ່ວມກັບລູກຫຼານຂອງທ່ານໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຮັດເປັນປະຈຳກ່ອນເວລາທີ່ເຂົາຈະນອນ ຫຼື ຈະສ້າງເປັນກິດຈະກຳໃໝ່ໃນສະພານແວດລ້ອມແບບໃໝ່ໆ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງປະເຊີນກັບການລະບາດໃນພື້ນທີ່ຂອງທ່ານໃຫ້ທ່ານເຕືອນລູກຫຼານຂອງທ່ານວ່າ ພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ ບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ຕິດ ໂຄໂລນາ ໄວຣັດສ໌ ກໍບໍ່ໄດ້ເຈັບເປັນໃນລະດັບຮຸ່ນແຮງທຸກຄົນ, ຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນການທີ່ຈະປ້ອງກັນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ຢ່າງປອດໄພ.

ຖ້າຫາກວ່າລູກຫຼານຂອງທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ອະທິບາຍໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າ ການຢູ່ບ້ານ ຫຼື ໂຮງໝໍຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ ແລະ ປອດໄພສໍາລັບຕົວເຂົາ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຂອງເຂົາເອງ. ສະແດງໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າ ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າມັນຍາກ (ບາງຄັ້ງກໍເປັນຕາຢ້ານ ຫຼື ໜ້າເບື່ອ) ໃນເວລາເຊັ່ນນີ້, ແຕ່ການປະຕິບັດຕາມກົດຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ຢ່າງປອດໄພ.
 

5. ກວດເບິ່ງວ່າຕົວເອງມີອາການຂອງການທີ່ເຝົ້າລະວັງຫຼືແພ່ເຊື້ອບໍ່

ການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄໂລນາ ໄວຣັດສ໌ ນໍາມາເຊິ່ງການລາຍງານໃນຫຼາຍຮູບແບບຊຶ່ງອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມແບ່ງແຍກທາງດ້ານເຊື້ອຊາດໃນໂລກ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ທ່ານຈະຊ່ວຍລູກຫຼານຂອງທ່ານບໍ່ພົບກັບປະສົບການດັ່ງກ່າວ ຫຼື ບໍ່ເປັນຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຂົ່ມເຮັງນີ້.

ທ່ານຄວນອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າ ໂຄໂລນາ ໄວຣັດສ໌ ບໍ່ກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງລັກສະນະພາຍນອກ, ມາຈາກໃສ ຫຼືຜູ້ຄົນຈະເວົ້າພາສາຫຍັງ. ຖ້າລູກຫຼານຂອງທ່ານເຫັນວ່າມີການຂົ່ມເຮັງ ຫຼືເອີ້ນວ່າ ເຢີ້ຍ ດ້ວຍພາສາທີ່ຖາກຖາງພວກເຂົາສາມາດບອກຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼືຜູ້ທີ່ເຂົາເຊື່ອໝັ້ນ.

ຕັກເຕືອນລູກຫຼານຂອງທ່ານວ່າ ທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະຢູ່ຢ່າງປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ ການຂົ່ມເຮັງເປັນສິ່ງທີ່ຜິດ ແລະ ບໍ່ຄວນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນເຮັດໜ້າທີ່ຂອງເຮົາໃນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກແພງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
 

6. ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຄວນຈະສະແດງໃຫ້ເດັກຮັບຮູ້ວ່າ ຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍກໍາລັງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຊິ່ງສະແດງອອກເຖິງຄວາມເມດຕາກະລຸນາ.

ທ່ານອາດຈະເລົ່າເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບພະນັກງານແພດໝໍ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ໄວໜຸ່ມ young people ແລະ ຜູ້ຄົນອື່ນໆທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນການຢຸດ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດ ແລະ ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຊົນຢູ່ຢ່າງປອດໄພ. ເປັນການຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ເດັກວ່າ ມີຜູ້ຄົນທີ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທັງຫຼາຍກໍາລັງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.


 

7. ຮັກສາຕົນເອງ

ທ່ານຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອລູກຫຼານຂອງທ່ານໄດ້ດີຂຶ້ນ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເອງສາມາດຮັບມືກັບສະພາບ ເດັກເອງສາມາດສັງເກດ ແລະ ຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງປະຕິກິລິຍາຂອງທ່ານຕໍ່ການຮັບຟັງຂ່າວສານຕ່າງໆ, ສະນັ້ນ ປະຕິກິລິຍາຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ.

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກກະວົນກະວາຍ ຫຼືຕົກໃຈໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເວລາໃນການໄຕ່ຕອງ ຫຼືຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄອບຄົວອື່ນໆ, ໝູ່ຄູ່ ຫຼືຜູ້ທີ່ທ່ານເຊື່ອຖືໃນຊຸ່ມຊົນຂອງທ່ານ. ທ່ານອາດຈະໃຊ້ເວລາ ຫຼືກິດຈະກໍາທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຟືນຄືນສະພາບປົກກະຕິ.
 

8. ສະຫຼຸບການສົນທະນາທີ່ສະແດງອອກເຖິງຄວາມເປັນຫວ່ງແລະເອົາໃຈໃສ່

ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກເຂົ້າໃຈວ່າ ເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກປະປ່ອຍຢູ່ຕາມລໍາພັງ ຫຼືສະພາວະແຫ່ງຄວາມກົດດັນ ໃນຄະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງສະຫຼຸບ ຫຼືປິດທ້າຍການສົນທະນາທ່ານອາດຈະສັງເກດເບິ່ງລະດັບຄວາມກັງວົນຂອງລູກຫຼານຂອງທ່ານໂດຍການສັງເກດການສະແດງອອກພາສາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ສັງເກດຟັງນໍ້າສຽງ ການປາກເວົ້າ ແລະ ຈັງຫວະການຫາຍໃຈ.

ບອກລູກຫຼານຂອງທ່ານສະເໝີວ່າ ເຂົາສາມາດເວົ້າລົມກັບທ່ານໃນທຸກໆຫົວຂໍ້ ແລະ ທຸກໆເວລາ ບອກພວກເຂົາສະເໝີວ່າ ທ່ານມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະ ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະຮັບຟັງທຸກໆເລື່ອງລາວ ແລະ ຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາ.