ການສຶກສາໃນລະຫວ່າງການລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19

ສຳລັບຄູອາຈານ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ ໄດ້ສົງໄສວ່າພວກເຂົາສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຍັງສືບຕໍ່ຮຽນ ໃນການລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້.

UNICEF Laos
A boy drawing
UNICEF Laos/2011/CAgnus