ລາຍການໂທລະພາບເລື່ອງ ບ້ານຂອງຂ້ອຍ

ໃນຂະນະທີ່ຫລາຍໆໂຮງຮຽນໄດ້ປິດລົງເພື່ອລະງັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດປອດອັກເສບສາຍພັນໃຫມ່ ໂຄວິດ 19, ພວກເຮົາມີວິທີການເພື່ອເດັກນ້ອຍສືບຕໍ່ຮຽນຮູ້ໄດ້

UNICEF Lao PDR
My Village
UNICEF Laos
03 ເມສາ 2020

ລາຍການໂທລະພາບ ບ້ານຂອງຂ້ອຍ ແມ່ນລາຍການທາງໂທລະພາບທຳອິດທີ່ຜະລິດຂຶ້ນມາເພື່ອເດັກນ້ອຍລາວ ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 6 ປີ. ລາຍການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສະຫມອງ, ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ລວມມີເດັກຍິງ, ເດັກຊາຍ, ເດັກຊົນເຜົ່າ ແລະ ເດັກພິການ.