11 ມີນາ 2021

ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

ສິ່ງທ້າທາຍ, ໄລຍະຕົ້ນໆຂອງຊີວິດມີຜົນກະທົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ອະນາຄົດຂອງເດັກ. ໃນເວລາທີ່ເດັກໄດ້ຮັບຄວາມຮັກ, ການບໍາລຸງ ແລະ ດູແລ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີການກະຕຸ້ນທີ່ດີ, ເດັກຈະພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເພື່ອຮັບເອົາໂອກາດ ແລະ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ເຫັນການປັບປຸງທີ່ສຳຄັນໃນທັງສອງຜົນ ໄດ້ຮັບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄົມສຳລັບເດັກ…, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ວິທີແກ້ໄຂ, ອົງການຢູນິເຊັບ ເຊື່ອວ່າການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແມ່ນພື້ນຖານຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ການປະສົບຜົນສຳເລັດ. ອົງການຢູນິເຊັບ ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນຢ່າງຮອບດ້ານ ເຊິ່ງລວມມີ ການສຶກສາ, ການຮັກສາສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ, ການສົ່ງເສີມສຸຂະອານາໄມ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກະຕຸ້ນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ, ຕັ້ງແຕ່ໄລຍະຖືພາຈົນເຖິງອາຍຸ 8 ປີ…