ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນໂຮງຮຽນ

ຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມປອດໄພພາຍໃນໂຮງຮຽນ

Children Washing Hands
UNICEF Laos/2014

ຈຸດສຳຄັນ

COVID-19 ແມ່ນຫຍັງ?

COVID-19 ແມ່ນສາເຫດມາຈາກເຊ ໍ້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່. “CO” ແມ່ນຫຍ ໍ້ມາຈາກ Corona, “VI”
ແມ່ນຫຍ ໍ້ມາຈາກ Virus, ແລະ “D” ແມ່ນຫຍ ໍ້ມາຈາກ disease. ໃນເມ ່ອກ່ອນ ພະຍາດດັ່ງກ່າວແມ່ນເອີໍ້ນກັນວ່າ: ‘2019 novel coronavirus’ ຫຼື ‘2019-nCoV.’. COVID-19 ແມ່ນເຊື້ອພະຍາດສາຍພັນໃໝ່ ທີ່ເຊືອມໂຍງກັນກັບ ເຊື້ອພະຍາດ ຕະກູນດຽວກັບ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) ແລະ ໄຂ້ປົກກະຕິທົ່ວໄປ

Cover image
ຜູ້ຂຽນ
Government of Lao PDR, UNICEF Lao PDR
ວັນເດືອນປິຈັດພິມ
ພາສາ
ອັງກິດ

ດາວໂຫຼດ

(PDF, 495,74 KB) (PDF, 6,24 MB) (PDF, 92,36 KB) (PDF, 67,20 KB)