ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນໂຮງຮຽນ

ຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມປອດໄພພາຍໃນໂຮງຮຽນ

Children Washing Hands
UNICEF Laos/2014

ຈຸດສຳຄັນ

COVID-19 ແມ່ນຫຍັງ?

COVID-19 ແມ່ນສາເຫດມາຈາກເຊ ໍ້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່. “CO” ແມ່ນຫຍ ໍ້ມາຈາກ Corona, “VI”
ແມ່ນຫຍ ໍ້ມາຈາກ Virus, ແລະ “D” ແມ່ນຫຍ ໍ້ມາຈາກ disease. ໃນເມ ່ອກ່ອນ ພະຍາດດັ່ງກ່າວແມ່ນເອີໍ້ນກັນວ່າ: ‘2019 novel coronavirus’ ຫຼື ‘2019-nCoV.’. COVID-19 ແມ່ນເຊື້ອພະຍາດສາຍພັນໃໝ່ ທີ່ເຊືອມໂຍງກັນກັບ ເຊື້ອພະຍາດ ຕະກູນດຽວກັບ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) ແລະ ໄຂ້ປົກກະຕິທົ່ວໄປ

Cover image
ຜູ້ຂຽນ
Government of Lao PDR, UNICEF Lao PDR
ວັນເດືອນປິຈັດພິມ
ພາສາ
ອັງກິດ