ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

ຍິ່ງເລີ່ມໄວເທົ່າໃດຍິ່ງດີ

Teacher is teaching children using early childhood learning and development curriculum
UNICEF Laos/2017/Saykoson