ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນໂດຍການສື່ສານເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ແລະ ຄວາມຊິນເຄີຍຂອງສັງຄົມ (SBCC)

ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານການສື່ສານເພື່ອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ແລະ ຄວາມຊິນເຄີຍຂອງສັງຄົມເພື່ອເສີມສ້າງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຂະແໜງການເພື່ອການພັດທະນາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

-
SBCC Training
UNICEF Laos/2023
30 ມີນາ 2023