ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ ພາກ 1

ລາຍການໂທລະພາບ ສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

UNICEF Laos
My house
UNICEF Laos/2020
02 ພະຈິກ 2021

ລາຍການໂທລະພາບ ສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ, ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານສັງຄົມ ແລະ ອາລົມຂອງເດັກ, ລວມທັງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ, ການຮັບມືກັບສະຖານະການຫຍຸ້ງຍາກ, ຄວາມສາມາດ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ, ຈິນຕະນາການ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການຄວບຄຸມອາລົມ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ເດັກຈະຮຽນທັກສະທຸກຢ່າງ ໃນເວລາເຂົາເຈົ້າມ່ວນຊື່ນໄປກັບການຫລິ້ນ.

UNICEF Laos/2021
UNICEF Laos/2021
UNICEF Laos/2021
UNICEF Laos/2021
UNICEF Laos/2021
UNICEF Laos/2021
UNICEF Laos/2021
UNICEF Laos/2021
UNICEF Laos/2020
UNICEF Laos/2021