7 ວິທີ ທີ່ນາຍຈ້າງສາມາດຊ່ວຍພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ທີ່ໃຊ້ແຮງງານໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄໂລນາໄວຣັດສ໌ (ໂຄວິດ-19)

ໃນສະພາບປະຈຸບັນນີ້ເດັກນ້ອຍໃນທົ່ວໂລກຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເອງກໍ່ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນຈາກນາຍຈ້າງ.

UNICEF
Mother and baby
UNICEF Laos/2009
31 ມີນາ 2020

ຜົນກະທົບຈາກ ການແພ່ລະບາດຂອງ ໂຄໂລນາໄວຣັດສ໌ (ໂຄວິດ-19) coronavirus disease (COVID-19) ໄດ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບທົ່ວໂລກ. ເດັກຫຼາຍຄົນແມ່ນອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບມືກັບສະພາບ ການປ່ຽນແປງຮູບແບບການສຶກສາ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີ່ອາດບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ຜົນກະທົບຈາກການຂາດລາຍຮັບ ຂອງຄອບຄົວ– ຊຶ່ງຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ ກໍ່ແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະລະດັບ ສຳລັບເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍໃນຄອບຄົວ ທີ່ທຸກຍາກ.

ການຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນດ້ານເວລາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງທີ່ເປັນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອດູແລລູກຫຼານຂອງຕົນເອງ ໂດຍການຊ່ວຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ, ນະໂຍບາຍທີ່ຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນເຊັ່ນ- ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງສາມາດພັກວຽກໄດ້ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນຄ່າແຮງງານ, ຫຼື ລາພັກບໍ່ສະບາຍ, ສະພາບແວດລອມ ແລະ ເວລາໃນການເຮັດວຽກທີ່ຢືດຢຸ່ນ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການລ້ຽງເດັກທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມ– ຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເດັກ. 

ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ 7 ວີທີ ທີ່ນາຍຈ້າງສາມາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ໃຊ້ແຮງງານ ໃນການເບິ່ງແຍງດູແລລູກຫຼານຂອງເຂົາ ແລະ ຄອບຄົວໃນໄລຍະການລະບາດຂອງ ໂຄໂລນາໄວຣັດສ໌ (ໂຄວິດ-19):

  1. ປະເມີນເບິ່ງວ່ານະໂຍບາຍທີ່ມີໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກນັ້ນມີປະສິດທິຜົນໃນການສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງ. 

ນະໂຍບາຍທີ່ມີໃນປະຈຸບັນສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ຄອບຄົວຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານບໍ່? ອາດຈະເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການກຳນົດໃຫ້ເຫັນວ່າສິ່ງທີ່ເປັນພື້ນຖານຈຳເປັນທີ່ສຸດໃນການທີ່ຈະຊ່ວຍ ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງ ທີ່ໃຊ້ແຮງງານແມ່ນຫຍັງ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ເຈາະຈົງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ເຊັ່ນແຮງງານຊົ່ວຄາວ, ແຮງງານທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ, ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ແຮງງານທີ່ເປັນແມ່ຍິງຖືພາ, ແຮງງານທີ່ມີຄວາມພິການ, ແລະ ລວມໄປເຖິງກຸ່ມແຮງງານທີ່ອາດບໍ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ຫຼື ການປົກປ້ອງ ຈາກການພັກເຮັດວຽກ ຫຼື ລາພັກຍ້ອນບັນຫາສຸຂະພາບ. 

 

  1. ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມຢືດຢູນໃນການເຮັດວຽກ.

ການມີຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນການເຮັດວຽກສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ອິດສະລະແກ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ໃຊ້ແຮງງານວ່າພວກເຂົາສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຫຼ້ອນໃນເວລາ ແລະ ສະພາບການແບບໃດ ເພາະວ່າຄວາມຕ້ອງການໃນການຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ແກ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ໃຊ້ແຮງງານນນັ້ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ຄວາມຢຶດຢຸ່ນໃນຮູບແບບການເຮັດວຽກຈະຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງສາມາດໃນການທີ່ຈະເບິ່ງແຍງລູກຫຼານແລະຄອບ ຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້. ຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນຮູບແບບການເຮັດວຽກ ເຊັ່ນ ການເຮັດວຽກຜ່ານໂທລະສັບ ຫຼື ອອນລາຍ, ເຮັດວຽກນ້ອຍຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຫຼຸດມື້ໃນການເຮັດວຽກພາຍໃນອາທິດ ຫຼື ການມີມື້ພັກຍາວ ທີ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ໃຊ້ແຮງງານສາມາດຂໍລາພັກເພື່ອການເບິ່ງແຍງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີ່ອາດບໍ່ສະບາຍ, ຜູ້ອາຍຸສູງ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພິການ.

  1. ສະໜັບສະໜູນ ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງ ໂດຍທາງເລືອກຂອງການດູແລເດັກທີ່ປອດໄພ ມີຄຸນນະພາບ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ລາຄາທີ່ເໝາະສົມ. 

ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍໆໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການໃນການດູແລເດັກທີ່ເພີ້ມຈຳນວນໃນການປິດການບໍລິການ ເປັນຜົນສະທ້ອນໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ໃຊ້ແຮງງານຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ມີທາງກ່ຽວກັບການບໍລິການດູແລເດັກ . ຍ້ອນສະພາບການດັ່ງກ່າວ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ໃຊ້ແຮງງານຈໍານວນໜຶ່ງອາດຕົກໃນສະພາບທີ່ບັງຄັບໃຫ້ປ່ອຍໃຫ້ລູກຫຼານທີ່ຍັງນ້ອຍຢູ່ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ການດູເເລໃນລະດັບທີ່ຄວນ ຫຼື ການຍອມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ. ນາຍຈ້າງສາມາດຊ່ວຍພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ໃຊ້ແຮງງານໃນຫຼາກຫຼາຍວິທີ ລວມທັງລະບົບການສົ່ງຕໍ່ການດູແລເດັກ (ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບາງບ່ອນ ຍັງສາມາດເປີດຫຼືໃຫ້ການດຸແລເດັກທີ່ປອດໄພໄດ້) ຫຼື ການຊ່ວຍໃນການມີເວລາເຮັດວຽກທີ່ຢືດຢຸ່ນຂຶ້ນ. 

  1. ສົ່ງເສີມການປະຕິບັດສຸຂະອານາໄມ ທັງໃນ ແລະ ນອກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ. 

ສຳລັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໃນຈຸດ ຫຼື ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ນາຍຈ້າງສາມາດຊ່ວຍໃນການປົກປ້ອງ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ໃຊ້ແຮງງານ ໃນການຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ໂດຍມີບ່ອນລ້າງມື ທີ່ມີສະບູ ແລະ ນໍ້າປາປາ, ຫຼື ເຈວລ້າງມືທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງເຫຼົ້າ ສໍາລັບສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ອາດຈະບໍ່ມີບ່ອນລ້າງມື. ສຳລັບແມ່ທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຕົນເອງ ກໍ່ຄວນຈະມີສະຖານທີ່ທີ່ສະອາດແລະເໝາະສົມໃນການໃຫ້ນົມລູກ ນາຍຈ້າງມີສ່ວນແລະສາມາດໃນການທີ່ຈະປ້ອງກັນການລະບາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນ – ລວມທັງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານການທີ່ເຮັດວຽກທາງໄກ – ໃນການແບ່ງປັນຂໍ້ຄວາມຫຼັກກ່ຽວກັບມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ, ຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການເດີນທາງ, ລວມທັງວີທີ ທີ່ຈະເວົ້າກັບລູກຫຼານຂອງເຂົາກ່ຽວກັບ ໄວຣັດສ໌ ດັ່ງກ່າວ (ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການລ້າງມືໃນການປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງຈາກ ໂຄວິດ-19)  Everything you need to know about washing your hands to protect against COVID-19

  1. ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໃນການເຂົ້າຮັບບໍລິການປິ່ນປົວ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ. 

ນາຍຈ້າງສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ຜູ້ທີ່ອາດມີີອາການຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ ບໍລິການ ແລະ ການປິ່ນປົວຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ນາຍຈ້າງສາມາດບອກທີ່ຢູ່ທີ່ຈະແຈ້ງ ຮ່ວມທັງໃຫ້ໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງໂຮງໝໍໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ, ສະຖານທີ່ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສາຍດ່ວນຕ່າງໆ. ພ້ອມທັງຍັງສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນເຕັມໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານກ່ຽວກັບວິທີການຫຼື ຂໍ້ແນະນຳໃນການເດີນທາງທີ່ປອດໄພໄປຍັງສະຖານທີ່ບໍລິການຕ່າງໆ.

  1. ການຊ່ວຍຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຮັບມືກັບອາການກົດດັນຕ່າງໆທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຄວນມີການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອາການເກີດຄວາມກັງວົນຫຼາຍ ມີຄວາມສັບສົນ  ຫຼື ຢ້ານຕື່ນກ່ຽວກັບການແຜ່ລະບາດ ໂຄວິດ -19. ພວກເຂົາສາມາດໃນການຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງທີ່ໃຊ້ແຮງງານໃນການຊ່ວຍລູກຫຼານຂອງເຂົາ ໃນການຮັບມືກັບຄວາມຢ້ານ ຄວາມກັງວົນດັ່ງກ່າວນີ້. ນາຍຈ້າງສາມາດຊ່ວຍໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນຈິງ ຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ information from reliable sources , ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານສາມາດເຂົົ້າເຖິງການບໍລິການຈິດຕະວິທະຍາ ນາຍຈ້າງສາມາດຊ່ວຍໃນການໃຫ້ເວລາ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຈິງທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ໃຊ້ແຮງງານ ໃນການທີ່ຈະຊ່ວຍປອບໂຍນລູກຫຼານຂອງເຂົາ.  ຊຶ່ງກໍ່ອາດຈະລວມເຖິງການສະໜອງເຄື່ອງມືໃນການຊ່ວຍສົນທະນາພາຍໃນຄອບຄົວ, ການຫຼີ້ນ ຫຼື ມີກິດຈະກຳຮ່ວມກັນພາຍໃນຄອບຄົວ ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ ຫຼື ອື່ນໆທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍເດັກ.

 How to talk to your kids about COVID-19

 How teens can protect their mental health during COVID-19

 

  1. ຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສະບາຍຍ້ອນ ໂຄວິດ-19.

ການຊ່ວຍບັນເທົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼືພາລະລາຍຈ່າຍຕ່າງໆຍ້ອນການແພ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ -19 ສຳລັບພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ຊຶ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວນີ້ອາດລວມເຖິງການປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ການໄດ້ຮັບເງິນຕາມນະໂຍບາຍການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການໄດ້ຮັບສິດຫຼືການປົກປອງກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍຫຼືເງິນການປິ່ນປົວສຳລັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ. ສຳລັບກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ກຸ່ມທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຊົ່ວຄາວ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ກ່າວມານັ້ນ.


ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນມິດໃນການສົ່ງເສີມຄອບຄົວ ສຳລັບທຸກໆຄົນ

ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ, ທີ່ນາຍຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບປະກັນໃນການມີນະໂຍບາຍທີ່ເປັນມິດຕໍ່ຄອບຄົວສຳລັບຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານປະເພດໃດ ຫຼື ເພດໃດ ກໍ່ຕາມ (ບໍ່ວ່າເຂົາຈະເປັນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ສັນຍາຈ້າງຊົ່ວຄາວ). ໃນສົ່ງເສີມການມີນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກປອດໄພ ໃດ້ຮັບການປົກປອງ ປາດສະຈາກຄວາມຍ້ານວິຕົກກັງວົນ ຫຼື ການຖືກແບ່ງແຍກ ຫຼື ການຮູ້ສືກຖືກແກ້ແຄນ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານເພດຍິງ, ຊຶ່ງໃນຫຼາຍໆສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແມ່ນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແລະເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍກ່ອນເພດຊາຍ, ຄວນມີມາດຕະການໃນການປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານເພດຍິງໃນການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ ໃນການມີແລະນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນມິດຕໍ່ຄອບຄົວ, ນາຍຈ້າງມີໜ້າທີ່ໃນການຊ່ວຍສະນັບສະໜູນຄວາມຜາສຸກຂອງ ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ລູກຫຼານຂອງເຂົາ.