Приобщаващо образование и учене в ранна възраст

Всички деца – независимо от техните способности или затруднения, произход и етническа принадлежност, религия и култура – имат право на качествено, приобщаващо предучилищно и училищно образование.

Children learning and playing at the kindergarten. They are building a tower of cubes
UNICEF Bulgaria/2017/Yotova

Предизвикателството

Приобщаващо образование и учене в ранна възраст за най-уязвимите деца в България

Образованието играе основна роля за развитието на личността, дарбите, умствените и физическите способности на детето, за да може то да разгърне пълния си потенциал. Дейността на УНИЦЕФ подкрепя включването на всяко дете в качествено образование, което гарантира, че:

  • всяко дете е записано навреме
  • всяко дете се учи
  • всяко дете е подкрепено от ефективни политики

Единствено качественото образование за всички деца може да прекъсне цикъла на бедността.

Над 150 000 деца между 5 и 16 години в България не ходят на училище.
Всяка година около 15 000 деца отпадат от училищата още на етап начално и основно образование.

Неравенства продължават да съществуват, както и етнически обусловени различия:

45% от децата от ромски произход не посещават предучилищни групи, а 15% не ходят на училище.

Едва половината от децата с увреждания са включени в общото образование, а по приблизителни данни 14 000  деца с увреждания са извън системата на образование.

Установено е, че над 40% от посещаващите училище деца са неграмотни и имат минимални умения по четене, смятане и природни науки.

Решението - вижте как най-уязвимите деца получават помощ

Програмата за приобщаващо образование и учене в ранна възраст накратко:

УНИЦЕФ работи с партньори и държавни институции, НПО, други агенции на ООН и корпоративния сектор, за да осигури качествено, приобщаващо предучилищно и училищно образование за всяко дете.


Достъп до образование в ранна възраст – УНИЦЕФ подпомага разработването на гъвкави модели за образование в ранна детска възраст, които осигуряват достъп на децата от най-уязвимите семейства до качествено образование. Пилотният модел в Котел вече успешно се финансира с държавни средства, а УНИЦЕФ ще продължи да подпомага целенасоченото интегриране на подобни модели.

Приобщаващо образование – УНИЦЕФ подпомага развитието на приобщаваща среда в 35 детски градини в страната. Тя дава възможност на децата със специални нужди да учат и играят заедно с връстниците си. Моделът включва положителна промяна на физическата среда, развитие на умения сред преподавателите и възпитателите, специализирана подкрепа от психолози, логопеди и ресурсни учители, както и активно включване на родителите. УНИЦЕФ осигурява техническа подкрепа на Министерството на образованието и науката за разработването и прилагането на механизми за предотвратяване на насилието в училище, които помагат на училищата да изградят приобщаваща и безопасна среда. 

Намаляване на отпадащите от училище деца – УНИЦЕФ предоставя техническа подкрепа на МОН за изпълнението на Националната стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. Ще бъде разработен междусекторен подход за работа по проблемите на детските бракове и правото на образование на момичетата от ромски произход, който ще бъде тестван в пилотни райони. УНИЦЕФ продължава да подкрепя разработването и целенасоченото интегриране на иновативни, основани на технологии образователни подходи, чиято цел е да подобрят образователните резултати на деца в риск от отпадане от образователната система.

Обучение на учители – УНИЦЕФ си сътрудничи с университети, центрове за квалификация и обучителни организации. Така подпомага разработването на обучителни модули за начална подготовка и продължаваща квалификация на учители с  акцент върху приобщаващото образование, правата на детето и предотвратяване на насилието.

Подкрепа за деца бежанци и мигранти – УНИЦЕФ подкрепя разработването на рекреационни образователни дейности в бежанските центрове в страната, за да се облекчи приспособяването на децата в училище.

Обучение относно правата на детето и участие на младежите – УНИЦЕФ подпомага внедряването на обучение относно правата на детето в българската образователна система. Това става чрез учредяването на клубове на УНИЦЕФ в училищата, предоставянето на методология и тематични материали за правата на детето и специализирани подходи за насърчаване на детското участие.
 

Ресурси