Приобщаващо образование и учене в ранна възраст

Всички деца – независимо от техните способности или затруднения, произход и етническа принадлежност, религия и култура – имат право на качествено, приобщаващо предучилищно и училищно образование.

Children learning and playing at the kindergarten. They are building a tower of cubes
UNICEF Bulgaria/2017/Yotova