Сборник с упражнения за запознаване на деца в предучилищна възраст с многообразието и уважение към различието

Ръководство в помощ на учителите

За

Периодът от раждането на детето до постъпването в училище е изключително важен за формиране на детската личност. Това е време, през което малкото дете изгражда и разширява своето възприятие за себе си и за заобикалящия свят. Формират се ценности, нагласи и представи, които са
определящи за отношението и връзките на детето с другите хора през целия живот. На 3-годишна възраст по-голямата част от децата в
България постъпват в детска градина. Детската градина заедно със семейството има отговорната задача да подпомогне децата да разширят своите разбирания за добро, за справедливост, за важността от взаимното уважение между всички човешки същества и зачитане на техните права, за ценността и уникалността на всяка личност независимо от нейната социална и етническа принадлежност, пол, възраст, физически характеристики
или увреждане. Това е пътуване, в което децата израстват и се подготвят за участие в живота на своята общност и общество.

Детският учител има важна роля в този процес – да насочва и подкрепя, да създава среда, в която чрез игра и лично преживяване децата се изследват и се запознават с общочовешките ценности, да дава пример. Надяваме се, че настоящото ръководство ще бъде от помощ на учителите в тази нелека задача. То има за цел да им даде насоки, да ги подпомогне и вдъхнови за една по-добре структурирана и системна работа с децата в предучилищна възраст.

Сборник с упражнения за запознаване на деца в предучилищна възраст с многообразието и уважение към различието