แหล่งทุนการศึกษาสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจในครอบครัว อันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วิลสา พงศธร
A group of graduated students are jumping happily after the graduation ceremony
Pixabay/ptksgc
11 มิถุนายน 2020

เพราะเรารู้ว่าเรื่องของทุนการศึกษา เป็นอีกเรื่องที่อยู่ในความสนใจของเยาวชนอย่างที่สุด โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่สถานการณ์ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ทั้งต่อภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป ทางยูนิเซฟจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชี้ช่องทางในการค้นหาทุนการศึกษาที่ตรงใจ และตรงกับคุณสมบัติให้กับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนการศึกษาจากหน่วยงานในประเทศไทย ทุนการศึกษาต่างประเทศ ทุกการศึกษาโครงการพิเศษ และทุนการศึกษาจากสถานศึกษา

เว็บรวมทุนการศึกษาต่างประเทศ

เว็บไซต์เหล่านี้เป็นเว็บรวมทุนเรียนต่อต่างประเทศ ทั้งทุนระดับมัธยม ทุนปริญญาตรี ทุนปริญญาโท ทุนปริญญาเอก ทุนระยะสั้นและทุนแลกเปลี่ยน ทุนเรียนภาษา และทุนวิจัยอบรม

 

ทุนการศึกษาจากหน่วยงานในประเทศไทย

 

ทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

มีทุนการศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปอยู่หลากหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งเยาวชนสามารถติดตามข่าวรับสมัครได้ ตัวอย่างทุนจากสำนักงาน ก.พ. เช่น ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทุนสำหรับผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ทุนศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป) ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง (ทุน UIS) (ทุนศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปีสุดท้าย และปริญญาโท) และ ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา (ทุนศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป)

เว็บไซต์: https://www.ocsc.go.th/scholarship/personal

 

ทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สวทช. มีการให้ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัย และการสร้างผลงานผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน (YSTP) ทุนระดับปริญญาโท (TAIST-Tokyo Tech) โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC) และโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship  Program)

เว็บไซต์: http://www.nstda.or.th/th/scholarship-in-nstda

 

ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

เป็นทุนสำหรับนักเรียนฐานะยากจนที่กำลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (เฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษาเท่านั้น) หรือ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (นักเรียนที่เลือกเรียนต่อสายอาชีพเท่านั้น) โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนของมูลนิธิยุวพัฒน์ จะได้รับทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 3

เว็บไซต์: https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/join/

 

ทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

ทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติครอบคลุมการศึกษาสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และการศึกษาสายวิชาชีพ ได้แก่ระดับ ปวช. และ ปวส. โดยทุนนี้เป็นทุนฟรีไม่มีเงื่อนไขคุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุนคือ เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่นอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กำหนด และสถาบันที่ผู้รับทุนต้องการเข้าศึกษาเป็นสถาบันของรัฐ

เว็บไซต์: https://www.cefoundation.or.th/node/10

 

โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนและบางส่วน Kansinee Scholarship

กองทุน Kansinee Scholarship มีวัตถุประสงค์จัดสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีและโดดเด่นได้มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

เว็บไซต์: https://www.engenius.co.th

 

ทุนการศึกษาจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ในแต่ละปี มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย จะคัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กำลังขึ้นเรียนชั้นปีที่ 2 เข้ารับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาสำหรับการเรียนในอีก 3 ปีที่เหลือ

เว็บไซต์: https://www.amchamthailand.com/amcham-scholarships/

 

ทุนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

นอกจากเว็บไซต์รวมทุนการศึกษาหลาย ๆ แหล่งที่ได้กล่าวถึงด้านบนแล้ว หลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็ยังมีการให้ทุนการศึกษาของมหาลัยวิทยาลัยของตัวเองด้วย อาทิ

 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มีทุนการศึกษาบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดง ดนตรี และกีฬาดีเด่น ทั้งทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเองและองค์กรภายนอก

เว็บไซต์: https://www.rmutp.ac.th/ทุนการศึกษา

 

ทุนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มีทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ และทุนเสริมโอกาส

เว็บไซต์: https://www.dpu.ac.th/bachelor-foundations.html

 

ทุนการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีทุนการศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัยและจากองค์กรภายนอก แบ่งเป็นทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนรางวัลเรียนดี ทุนสร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

เว็บไซต์: https://www.chula.ac.th/admissions/scholarships/

 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มีทุนการศึกษาทั้งก่อนเข้าศึกษาและขณะศึกษา โดยมีทั้งทุนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยลักษณะของทุนมีทั้งทุนให้เปล่า ทุนจ้างงานนักศึกษา ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัยและผู้ช่วยสอน

เว็บไซต์: http://admission.kmutt.ac.th/afford

 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

มีทุนการศึกษากว่า 500 ทุน มอบให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ศิลปิน สิ่งประดิษฐ์ และนิเทศศาสตร์

เว็บไซต์: https://www2.rsu.ac.th/info/scholarships

 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีทุนหลายประเภท ทั้งทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนภายนอกจากบุคคล/บริษัท ทุนสงเคราะห์จ้างนักศึกษาทำงาน ทุนรางวัล/บทความ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาของแต่ละคณะที่มอบให้แก่นักศึกษาในคณะนั้น ๆ อีกด้วย

เว็บไซต์: http://satu.colorpack.net/index.php/th/

 

ทุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มีทั้งทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีโครงการต่าง ๆ เพื่อค้นหาผู้รับทุนที่มีความสามารถในด้านนั้น ๆ เช่น ด้านกีฬา ด้านภาษา ด้านวิชาการ เป็นต้น

เว็บไซต์: https://www.bu.ac.th/th/curriculum/bachelors-degree/scholarships

 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

มีแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ทั้งทุนจากภายในมหาวิทยาลัย และทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เว็บไซต์: https://mahidol.ac.th/th/new-current-student/scholarship/

 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีทุนการศึกษาส่วนกลางที่เจ้าของทุนไม่ได้ระบุให้นักศึกษาคณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะ มีจำนวนปีละประมาณ 600 ทุน และทุนการศึกษาคณะ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนระบุคณะของนักศึกษาที่ต้องการจะให้ทุนการศึกษา มีจำนวนปีละประมาณ 1,500 ทุน นอกจากนี้ยังมีทุนให้กับการเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่อีกด้วย

เว็บไซต์: https://www.cmu.ac.th/th/content/D7ABB770-4C2B-41EE-825E-720939F6DFD4

 

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)

มีทุนการศึกษาหลายประเภท เช่น ทุนบุตรครู ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬาและ ศิลปวัฒนธรรม มีทั้งทุนบางส่วน 50% และ 100%

เว็บไซต์: https://www.spu.ac.th/scholarship/


ดาวน์โหลดเอกสาร แหล่งข้อมูลสำหรับเรียนรู้ และตำแหน่งงาน สำหรับเยาวชน

ดาวน์โหลดเลย