Izbeglička i migrantska kriza

Jednu trećinu izbeglica i migranata koji su došli u Evropu čine deca. UNICEF odgovara na potrebe sve dece u pokretu u svakoj fazi njihovog putovanja, pozivajući vlade da zaštite njihova prava.

Devojčice izbeglice se ljuljaju u Adra centru
UNICEF Srbija/2019/Pančić

Odgovor na izbegličku i migrantsku krizu

Uprkos de fakto zatvaranju balkanske rute početkom marta 2016. godine, konstantan priliv izbeglica i migranata u Republiku Srbiju se nastavlja – uglavnom iz Bugarske, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine – uz snažnu podršku mreža za krijumčarenje preko granica i trgovinu ljudima.

Tokom 2018. godine, broj izbeglica i migranata u Srbiji na mesečnom nivou se kretao oko 4000.

 

Glavna pitanja vezana za dečiju zaštitu

Prilikom ulaska u zemlju, žene i deca u pokretu su fizički iscrpljeni, psihološki traumatizovani i mnogima je potrebna zdravstvena nega i zaštita.

Deca izbeglice i migranti i žene su smešteni u prihvatnim centrima koji zadovoljavaju osnovne potrebe. Međutim, oni imaju ograničen pristup sigurnim mestima za odmor i napredovanje i dobijaju neredovnu specijalizovanu psiho-socijalnu podršku u zajednici.

Upućivanje specijalizovanim službama, između ostalog zbog seksualnog nasilja, ograničeno je, a deca se suočavaju sa višestrukim jezičkim, kulturološkim i društvenim preprekama u pristupu tim službama. Potrebe devojčica i dečaka adolescenata su do sada uglavnom nisu bile zadovoljene.

Postoji zabrinutost u vezi sa decom bez pratnje, za koju treba obaviti procenu i utvrditi njihov najbolji interes; toj deci je potrebna specifična podrška tokom procesa vođenja slučaja.

Većina dece pohađa osnovnu školu, a manji broj dece pohađa srednje ili više obrazovanje; kad je reč o devojčicama, te brojke su još niže.

Na kraju, ishrana dece, naročito odojčadi, i dalje predstavlja razlog za zabrinutost.

Deca u igri u prihvatnom centru u Banji Koviljači
UNICEF Srbija/2017/Vaš

Osnovni strateški prioriteti

Dečija zaštita

UNICEF-ov odgovor se fokusira na sveukupno blagostanje sve dece izbeglica i migranata, i to na: a) identifikovanje najugroženije dece i dece u riziku, b) upućivanje te dece na socijalne radnike i dalju specijalizovanu negu, c) unapređivanje kompetencija svih pružalaca usluga za kvalitetnu i pravovremenu negu i d) pružanje smislenih usluga deci bez pratnje.

Rodno zasnovano nasilje

UNICEF sprovodi program za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja u vanrednim situacijama tako što uspostavlja sigurne prostore za žene i devojčice i dokumentuje primere dobrih praksi kako bi se osiguralo da žene i devojčice budu u središtu prevencije i intervencija koje pružaju odgovor na rodno zasnovano nasilje. Rodno zasnovano nasilje i seksualna eksploatacija, uključujući i nasilje čije su žrtve dečaci, i dalje predstavljaju veliki problem.

Rodno zasnovano nasilje i seksualna eksploatacija, uključujući i nasilje čije su žrtve dečaci, i dalje predstavljaju veliki problem.

Obrazovanje

UNICEF pomaže školskim upravama, lokalnim ustanovama i partnerima da upišu decu izbeglice i migrante u škole u Srbiji i promoviše redovno pohađanje nastave i aktivnosti neformalnog obrazovanja. Ulažu se napori da se ocene ishodi učenja, uključe roditelji i obezbedi upis i zadržavanje u srednjem obrazovanju, naročito za decu bez pratnje ili decu razdvojenu od roditelja, kao i za devojčice.

Zdravlje i ishrana

UNICEF pruža podršku službama koje se bave ishranom i zdravljem majki i beba kroz kutke za majku i bebu i igra ključnu ulogu u pružanju tehničke podrške drugim institucijama i akterima u vezi sa ishranom i razvojem dece u ranom detinjstvu.

 

UNICEF-ov integrisani pristup

UNICEF se fokusira na primenu integrisanog pristupa: uvođenje koncepta rodno zasnovanog nasilja u sve programske aktivnosti, promovisanje zajedničkih i integrisanih aktivnosti podizanja kapaciteta i zagovaranje sveobuhvatnog poštovanja i ispunjavanja svih prava deteta u skladu sa Konvencijom o pravima deteta.

UNICEF pruža tehničku pomoć i smernice za zaštitu različitim akterima (nevladinim organizacijama na terenu i institucijama).

UNICEF koordinira Radnu grupu za dečiju zaštitu, podržava Radnu grupu za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i koristi svoj uticaj i zagovara prava dece kod drugih agencija kako bi se izdvojili resursi i sprovele inicijative u oblasti zaštite.

U sektorima obrazovanja, zdravlja i ishrane UNICEF je ključni tehnički akter koji pruža smernice i predstavlja tehnički resurs i centar za upravljanje znanjem za partnere i institucije.

Majka izbeglica doji svoju bebu u kutku za majku i dete
UNICEF Srbija/2018/Pančić

Partnerstva

UNICEF aktivno učestvuje u partnerstvima i promoviše partnerstva sa vladinim institucijama, agencijama Ujedinjenih nacija, uključujući UNHCR, UNFPA, IOM i SZO, te sa akterima iz civilnog društva i privatnog sektora. Mi uspostavljamo strateška partnerstva da bismo osigurali da osnovne usluge budu dostupne najugroženijim grupama i onima do kojih je teško dopreti.

Ženski centar: Uspostavljen u okviru šireg Centra u zajednici za izbeglice i migrante, ovaj centar nudi rekreativne i kulturne aktivnosti, stručno osposobljavanje i specijalizovane usluge za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, uključujući materijalnu pomoć i psiho-socijalnu podršku. Ovaj centar ima dečiji kutak i kutak za majku i bebu.

Neposredna hitna podrška ženama i deci u pokretu: Žene, devojčice i deca u pokretu dobijaju u realnom vremenu informacije o dečijoj zaštiti i rodno zasnovanom nasilju koje im mogu spasiti život, kao i opšte informacije o dobijanju pomoći u Srbiji.

Identifikacija dece bez pratnje i pomoć toj deci: Deci u pokretu, kao i deci bez pratnje smeštenoj u prihvatnim centrima i centrima za azil, nude se usluge medijacije koje su rodno osetljive i prikladne uzrastu. Osigurano je i upućivanje na specijalizovane usluge te dokumentovanje osetljivih slučajeva.

Zdravlje i ishrana beba i njihovih staratelja: Kutak za majku i bebu je mesto gde majke i mala deca imaju pristup sveobuhvatnim aktivnostima kako bi se osigurali njihovo zdravlje i bezbedan razvoj, odnosno pristup savetovanju i savetodavnim uslugama za majke. Kutak za majku i bebu je takođe funkcionalna ulazna tačka za otkrivanje rodno zasnovanog nasilja i integraciju dečije zaštite.

 

Jačanje sistema

UNICEF kreira svoje hitne intervencije tako da one na kraju dovedu do jačanja sistema zaštite na nacionalnom i lokalnom nivou, a to se postiže kroz zajednički rad sa vladom, lokalnim vlastima i institucijama na državnom i lokalnom novu.

Mi podržavamo glavne institucionalne aktere u izradi i širenju politika, razradi mehanizama za upućivanje na usluge i standardne operativne procedure i promovisanju inicijativa za razvoj kapaciteta.

Na kraju, UNICEF dodatno podržava nacionalne institucije i državne organe koji su odgovorni za koordinaciju i reagovanje na humanitarne potrebe na efikasan i pravovremen način.