Izbeglička i migrantska kriza

Jednu trećinu izbeglica i migranata koji su došli u Evropu čine deca. UNICEF odgovara na potrebe sve dece u pokretu u svakoj fazi njihovog putovanja, pozivajući vlade da zaštite njihova prava.

Deca izbeglice i migranti u igri u kutku za majku i dete
UNICEF Srbija/2018/Pančić

Izazov

Uprkos de fakto zatvaranju balkanske rute početkom marta 2016. godine, konstantan priliv izbeglica i migranata u Republiku Srbiju se nastavlja – uglavnom iz Bugarske, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine – uz snažnu podršku mreža za krijumčarenje preko granica i trgovinu ljudima.

Tokom 2018. godine, broj izbeglica i migranata u Srbiji na mesečnom nivou se kretao oko 4.000.

Međutim, UNICEF i partneri procenjuju da će u 2019. godini oko 18.000 ljudi kojima je potrebna pomoć biti u tranzitu kroz Srbiju – a svaka treća osoba će biti dete.

Deca izbeglice i migranti koja putuju sa svojim porodicama ili ona koja putuju sama rizikuju sve, čak i život, u potrazi za boljim životom.

Prilikom ulaska u zemlju, žene i deca u pokretu su fizički iscrpljeni, psihološki traumatizovani i mnogima je potrebna zdravstvena nega i zaštita.

Deca izbeglice i migranti i žene su smešteni u prihvatnim centrima koji zadovoljavaju osnovne potrebe. Međutim, oni imaju ograničen pristup sigurnim mestima za odmor i napredovanje i dobijaju neredovnu specijalizovanu psihosocijalnu podršku u zajednici.

Upućivanje specijalizovanim službama, između ostalog za seksualno nasilje, je ograničeno i deca su suočena sa višestrukim jezičkim, kulturološkim i društvenim preprekama u pristupu tim službama.

Potrebe devojčica i dečaka adolescenata su do sada uglavnom bile nezadovoljene.

UNICEF i partneri procenjuju da će u 2019. godini oko 18.000 ljudi kojima je potrebna pomoć biti u tranzitu kroz Srbiju – a svaka treća osoba će biti dete.

Postoji zabrinutost u vezi sa decom bez pratnje za koje je potrebno uraditi procenu i utvrđivanje najboljeg interesa i kojima je potrebna specifična podrška tokom procesa vođenja slučaja.

Većina dece pohađa osnovnu školu; međutim, manji broj dece pohađa srednje ili više obrazovanje; kad je reč o devojčicama, te brojke su još niže.

Na kraju, ishrana dece, naročito odojčadi, i dalje predstavlja predmet zabrinutosti.

Deca u igri u prihvatnom centru u Banji Koviljači
UNICEF Srbija/2017/Vaš

Rešenje

UNICEF sarađuje sa Vladom Republike Srbije i partnerima kako bi se zadovoljile najvažnije potrebe dece, uključujući bezbednost, zaštitu, zdravstvenu zaštitu, adekvatnu ishranu i obrazovanje. 

Dečija zaštita

UNICEF-ov odgovor se fokusira na sveukupno blagostanje sve dece izbeglica i migranata, i to na:

  • identifikovanje najugroženije dece i dece u riziku;
  • upućivanje te dece na socijalne radnike i dalju specijalizovanu negu;
  • unapređivanje kompetencija svih pružalaca usluga za kvalitetnu i pravovremenu negu;
  • pružanje smislenih usluga deci bez pratnje.

Rodno zasnovano nasilje

UNICEF sprovodi program za rodno zasnovano nasilje u vanrednim situacijama tako što uspostavlja sigurne prostore za žene i devojčice i dokumentuje primere dobrih praksi da bi se osiguralo da su žene i devojčice u središtu prevencije i intervencija koje pružaju odgovor na rodno zasnovano nasilje.

Rodno zasnovano nasilje i seksualna eksploatacija, uključujući i nasilje čija su žrtve dečaci, i dalje predstavljaju veliki problem.

Obrazovanje

UNICEF pomaže školskim upravama, lokalnim ustanovama i partnerima da upišu decu izbeglice i migrante u škole u Srbiji i promoviše redovno pohađanje nastave i aktivnosti neformalnog obrazovanja.

Ove aktivnosti pomažu deci da razviju ključne veštine za učenje tokom celog života, koje će im pomoći kada se upišu u školu u Srbiji, u zemljama destinacije ili u zemljama porekla.

U 2019. godini se ulažu napori da se ocene ishodi učenja, uključe roditelji i obezbedi upis i zadržavanje u srednjem obrazovanju, naročito za decu bez pratnje ili one razdvojene od roditelja, kao i za devojčice.

Zdravlje i ishrana

UNICEF pruža podršku službama koje se bave ishranom i zdravljem majki i beba kroz kutke za majku i bebu i igra ključnu ulogu u pružanju tehničke podrške drugim institucijama i akterima za ishranu i razvoj dece u ranom detinjstvu.

U kutku za majke i bebe žene imaju podršku da doje svoje bebe u privatnosti, a po potrebi i da pripreme i obezbede odgovarajuću hranu za decu u skladu sa njihovim uzrastom, kao i da dobiju uput za zdravstvenu službu ukoliko im je potrebna.

U dečijem kutku deca se odmaraju i igraju, dok im psiho-socijalnu podršku pružaju kvalifikovani profesionalci, koji najbolje mogu da razumeju njihove potrebe i odgovore na njih.

Majka izbeglica doji svoju bebu u kutku za majku i dete
UNICEF Srbija/2018/Pančić

Integrisani pristup UNICEF-a

U 2019. godini, UNICEF se fokusira na primenu integrisanog pristupa: uvođenje koncepta rodno zasnovanog nasilja u sve programske aktivnosti; promovisanje zajedničkih i integrisanih aktivnosti podizanja kapaciteta; i zagovaranje za sveobuhvatno poštovanje i ispunjavanje svih prava deteta u skladu sa Konvencijom o pravima deteta.

UNICEF zagovara, pruža tehničku pomoć i smernice za zaštitu različitim akterima (NVO na terenu kao i institucijama).

UNICEF igra najvažniju ulogu u koordinaciji Radne grupe za dečiju zaštitu, podržava rad Radne grupe za rodno zasnovano nasilje, a takođe koristi svoj uticaj i zagovara kod drugih agencija da bi se izdvojili resursi i sprovele inicijative u oblasti zaštite.

U sektorima obrazovanja, zdravlja i ishrane, UNICEF u Srbiji je ključni tehnički akter koji pruža smernice i predstavlja tehnički resurs i centar za upravljanje znanjem za partnere i institucije.