საქართველოში მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის (MICS) ძირითადი მიგნებები

შინამეურნეობების უდიდესი საერთაშორისო კვლევის (MICS) შედეგები გასაჯაროვდა

kids in the kindergarten