მდგრადი განვითარების მიზნები

17 მიზანი და 169 ინდიკატორი, რომლებზეც გაეროს ყველა წევრი ქვეყანა შეთანხმდა უკეთესი და უფრო მდგრადი მომავლის მისაღწევად.

მდგრადი განვითარების მიზნები 17 მიზნისა და 169 ინდიკატორის ნაკრებია, რომლებზეც თანხმდება გაეროს ყველა წევრი ქვეყანა უკეთესი და უფრო მდგრადი მომავლის მისაღწევად.  

ეს მიზნები ჩვენ წინაშე არსებულ თანამედროვე გლობალურ გამოწვევებს ეხება: სიღარიბის, უთანასწორობის, კეთილდღეობის, მშვიდობისა და სამართლიანობის საკითხებს, ასევე კლიმატურ და ეკოლოგიურ გამოწვევებს. ეს მიზნები მჭიდროდ უკავშირდება ერთმანეთს და იმისთვის, რომ არავინ დარჩეს მათ მიღმა, მნიშვნელოვანია, თითოეული ეს მიზანი და ინდიკატორი 2030 წლამდე შესრულდეს. 

მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად აუცილებელია, ბავშვებს ცენტრალური ადგილი ეკავოთ სახელმწიფოს სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში.      

მდგრადი განვითარების მიზნები
UN

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა

მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა

მიზანი 4 - ხარისხიანი განათლება

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა

მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია

მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგია

მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა

მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება

მიზანი 13 - კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო ქმედებები

მიზანი 14 - ოკეანისა და ზღვის რესურსი

მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები

მიზანი 16 - მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები

მიზანი 17 - პარტნიორობა მიზნების მისაღწევად

ფაქტოგრაფები

ვიდეოები