ბავშვთა დაცვა

სოციალური ინკლუზია და მართლმსაჯულება ბავშვებისათვის

UNICEF/Geo-2018/Jibuti

ზოგადი მიმოხილვა

მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ზომის სახელმწიფო დაწესებულებებში მყოფი ბავშვების რაოდენობა 4100-დან (2005) 80-მდე (2017) შემცირდა, ასეთ დაწესებულებებში სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები. გარდა ამისა, არსებობს 38 არარეგულირებული დაწესებულება, სადაც 924 ბავშვი ცხოვრობს და რომლებსაც მართავენ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადგილობრივი მთავრობები და რელიგიური ჯგუფები, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მუსულმანური ჯგუფების ჩათვლით. 

განსაკუთრებულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისთვის ქვეყნის მასშტაბით ძალიან ცოტაა ისეთი მომსახურებები(თუმცა მათი რიცხვი იზრდება), როგორებიცაა დღის ცენტრები, ადრეული ჩარევისა და სარეაბილიტაციო მომსახურებები. ასევე არასაკმარისია სოციალური მუშაკების რაოდენობა. სოციალური მუშაკების სამუშაოს მოცულობა ძალიან დიდია, თუმცა მათ არ აქვთ აუცილებელი რესურსები, რომ მიწვდნენ მოსახლეობას და ინდივიდუალური, დროული და საჭიროებების შესაბამისი დახმარება აღმოუჩინონ ბავშვებსა და მათ ოჯახებს. 

სერიოზული პრობლემაა ბავშვთა მიმართ ძალადობა ქუჩაში, ოჯახსა თუ სკოლაში. საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარს ბავშვზე ფიზიკური ძალადობა მისაღებ სოციალურ ნორმად მიაჩნია. 

 ნახევარზე მეტი კი თვლის, რომ მკაცრი აღზრდა უფრო ეფექტიანია, ვიდრე არაძალადობრივი აღზრდის მეთოდები. ბავშვის დაცვაზე პასუხისმგებელი პირები კი (მასწავლებლები, რესურს-ცენტრების თანამშრომლები და სოციალური მუშაკები) ხშირად ფიქრობენ, რომ ოჯახის პრობლემები მათი საქმე არაა და ოჯახის ამბებში უცხო არ უნდა ერეოდეს. 

ვთანამშრომლობთ მთავრობასთან და სხვა პარტნიორებთან, რათა დასრულდეს ინსტიტუციური ზრუნვა მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვებისათვის, გაძლიერდეს ბავშვზე ზრუნვის მექანიზმები, რომ დროულად მოხდეს ბავშვებზე ძალადობის, მათი შევიწროებისა და უგულებელყოფის ფაქტების პრევენცია და მათზე რეაგირება. ეს სამუშაო გულისხმობს ბავშვთა შეფასების, მიმართვიანობის, უწყებათაშორისი კოორდინაციის გაუმჯობესებას, ხარისხიან სოციალურ სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფას, ძალადობისა და მისი შედეგების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და ძალადობასთან დაკავშირებული სოციალური ნორმების აღმოფხვრას. 

ჩვენ ასევე აქტიურად ვმუშაობთ დაუცველი ოჯახების გაძლიერებისთვის, რომ მათ შეძლონ ბავშვებზე ზრუნვა და ჰქონდეთ წვდომა სოციალურ მომსახურებებზე.

ვიცავთ ბავშვის უფლებას, იცხოვროს ოჯახურ გარემოში და ვმუშაობთ, რომ დიდი ზომის სახელმწიფო დაწესებულებებში მცხოვრები ბავშვები (მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები) დაუბრუნდნენ თავიანთ ბიოლოგიურ მშობლებს ან განთავსდნენ ალტერნატიულ, ოჯახურ გარემოსთან დაახლოებულ მზურნველობის ფორმებში.

ჩვენ ვეხმარებით სახელმწიფოს ოჯახის მხარდამჭერი და ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებების გავითარებაშიც. 

გაეცანით ჩვენს სხვა პროგრამებს

გაიგე მეტი საქართველოში UNICEF-ის საქმიანობის შესახებ