შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სოციალური ინკლუზია

ჩვენ ვთანამშრომლობთ მთავრობასა და სხვა პარტნიორებთან იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასების სამედიცინო მოდელის ნაცვლად დაინერგოს ბიო-ფსიქო-სოციალური მოდელი

Social Inclusion
UNICEF/Geo-2018/Jibuti