მართლმსაჯულება ბავშვებისთვის

მუშაობთ მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისა და ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარების მიზნით

Diverted Juvenile with Social Worker
UNICEF