ការអប់រំបែបបរិយាបន្ននៅប្រទេសកម្ពុជា៖ ភាពជោគជ័យ និងបញ្ហាប្រឈម

សាលារៀនជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការងារ ដើម្បីស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សមានពិការភាព។ នេះជាការងារដ៏ពិបាកមួយ ប៉ុន្តែការផ្ដល់ឱកាសដោយស្មើភាពគ្នាទៅដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ គឺជារឿងសំខាន់

Botumroath Keo Le Bun
UNICEF Cambodia/2024/Botumroath Keo Le Bun
UNICEF Cambodia/2024/Botumroath Keo Le Bun
01 មេសា 2024