ทีมระดมทุนโครงการบริจาคผ่านตัวแทนระดมทุน

การระดมทุนผ่านตัวแทนระดมทุน (face-to-face) เป็นวิธีการระดมทุนที่มีความสำคัญและมีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งที่ยูนิเซฟใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริจาคสนับสนุนงานของยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยและทั่วโลก

Checking Face to Face team member and Location
UNICEF Thailand

รายชื่อตัวแทนระดมทุนและสถานที่ระดมทุน

ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบตัวแทนระดมทุนแบบการพบผู้บริจาคโดยตรงได้ด้วยการตรวจสอบชื่อ และหมายเลขประจำตัวของตัวแทนระดมทุนได้จากรายชื่อด้านล่างนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3569299

No. ID Name
1 IH0028 นายจิรวัฒน์ วงศ์วัลลภาภรณ์
2 IH0046 นางสาวภัทราวดี อุปัญญ์
3 IH0053 นายพศวัต ศุขวัฒนะกุล
4 IH0062 นางสาวสุดารัตน์ กิติศรีวรัพันธุ์
5 IH0066 นายสุกฤษฎิ์  ภูมิผิว
6 IS0001 นางสาวสินาภรณ์ วัฒนะประกรณ์กุล
7 IS0003 นายฤทวีร์ ฤทธิสมิด
8 IS0013 นายวิชระ ศูนย์กลาง
9 IS0024 นางสาวกิ่งกนก ลักษณะสัมฤทธิ์ 
10 IS0038 นวรัตน์ ประเสริฐศักดิ์  
11 IS0039 ธนาภรณ์ จิรวังโส
12 IS0061 วรุฒ โต๊ะวัน
13 IS0067 ปวีร์ กิจรัตนกาญจน์
14 IS0075 จิราวรรณ เพริศแก้ว
15 IS0078 วิโรจน์  วงษ์นุ้ย
16 IS0081 ภัทราภรณ์ ประกอบสุข
17 IS0083 ฐาวลี พันขุน
18 IS0088 สิรินภา จันทร์จุติ
19 IS0090 อินทัช ภู่ประภา
20 IS0091 มนตรี กระจ่างศรี
21 IS0092 กฤตภาส วัฒนาไพศาลตระกูล
22 IS0095 นรัฐ วงค์วิชัย
23 IS0096 นัทธมล คนงาม
24 IS0097 ฉัตรวิชชา ตรีสาคร
25 IS0098 สหรัฐ สีหมอก
26 IS0102 บุตรธิดา ศรีขัดเค้า
27 IS0103 วีรพงษ์ ศรีแก้ว
28 IS0104 โสภิดา โตพานิช
29 IS0105 มโณโชติ ธงชัย
30 IS0106 ชัชวุฒิ นิติเจริญพงศ์
31 IS0107 ชนกานต์ ประจวบวัน
32 FS0001 นางสาว สรัญญา ศุภกำเนิด
33 FS0004 นายณัฐดนัย คนโทฉิมพลี
34 FS0096 นางสาว อังคณา ชูช่วย
35 FS0146 นางสาว ณัฎฐณิชา บูรณธนิต
36 FS0239 นางสาว ศิรประภา  โฆสิตสมบูรณ์
37 FS0251 นาย ชลธาร แสงหิรัญ
38 FS0277 นาย ณภัทร  ถนัดงาน
39 FS0280 นาย ธนวัฒน์ กาญจนอักษร
40 FS0298 นางสาว รวิพร พึ่งปัญญาเลิศ
41 FS0341 นาย ณัฐดนัย บุญสัมฤทธิ์
42 FS0389 นางสาว พิชย์ธานัน  ธรรมหิเวศน์
43 FS0390 นาย เสฎฐวุฒิ ทองเหลี่ยมสกุล
44 FS0409 นาย วัชรเกียรติ ทองสมุทร
45 FS0411 นาย ปัญฌิตา เทวาสถิตกุล
46 FS0416 นาย ธานี วงษ์เสือ
47 FS0417 นาย สิรวิชญ์ อ่อนเกตุพล 
48 FS0418 นาย พารณ เจริญลาภ 
49 FS0419 นายอาทิตย์ อุ่นใจ 
50 CM0001 นาย พรหมพล ศรีมานพ
51 CM0004 นางสาว นริศรา  นาคำโฮม
52 CM0049 นางสาว ขวัญจิรา วัฒนสืบสิน
53 CM0050 นาย ภานุ สุวรรณศรี
54 CM0077 นาย ธนาวุฒิ สุทธินุ่น
55 CM0079 นางสาว ระวีวรรณ เปลี่ยนสันเทียะ
56 CM0091 นาย ยศพล วงค์เจริญ
57 CM0093 นางสาว อชิรญา ภิญญาพงษ์
58 CM0098 นาย ศุภสัณห์ วุฒิลักษณ์
59 CM0108 นางสาว ปภาวี อบรมชอบ
60 CM0109 นางสาว รชยา วงษ์ดวง
61 CM0112 นาย ณรงค์ศักดิ์ จงวิไลเกษม
62 CM0115 นางสาว ชุติมน ตั้งพงศ์เสถียร
63 CM0116 นางสาว ปรินุช บุนนาค
64 CM0125 นางสาว สุทธิรัตน์ กลิ่นสุคนธ์
65 CM0137 นางสาว ศรัญณัฐ วังนาค
66 CM0138 นาย สุทธิพงษ์ พุ่งพวง
67 CM0140 นางสาว ปรียาภรณ์ เชื้อคำฮด
68 CM0141 นางสาว นูรีดา เจ๊ะสามอเจ๊ะ
69 CM0142 นางสาว  ผกามาส กัปโก
70 SG0001 นาย กิตติศักดิ์ วัจฉลพงษ์    
71 SG0003 นาย ธนชัย ทรัพย์มี
72 SG1348 นาย ธนกร อัยกร
73 SG1382 นางสาว ณิชกานต์ จันภิรมณ์
74 SG1622 นางสาว นวภร บุญประดิษฐ์
75 SG1644 นางสาว ณัฏฐาภรณ์ มาป้อง
76 SG1647 นางสาว อัจฉริญา โสรินทร์
77 SG1651 นาย ยัปนามซิงห์ คานิโย
78 SG1653 นาย นเรนทร์ฤทธิ์ บุญส่ง
79 SG1656 นางสาว พรฑิภาดา แก้วน้อย
80 OM0001 พัสกร ภักดีมงคล 
81 OM0002 อภิบาล เที่ยงแก้ว 
82 OM0011 แอลลอน นอร์แมน
83 OM0012 ลุค เฮฟเฟอร์แนน
84 OM0030 นัทฐา ปรานรักษา
85 OM0055 สุทธิรักษ์  สุริโย 
86 OM0063 พศวัต การคณาทรัพย์
87 OM0066 ปุญชรัศมิ์ ธนเกียรติปิติพร
88 OM0067 วิชชุดา  ลิมงค์ 
89 OM0068 จรรยพร หงษ์อินทร์ 
90 OM0069 มนัสนันท์  ชัยอัครวัตน์
91 OM0078 สาวิตรี พาพุทรา
92 OM0080 อภิวัฒน์ มาสา 
93 OM0085 สุกัลยา เอกศิริภูวพงศ์
94 OM0087 จิดาภา  ชูวา
95 OM0098 กฤติน อัยราน้อย
96 OM0105 อังคณา  พิทักษ์
97 OM0118 คณุตม์  โคเรือง
98 OM0120 ปาริสา นงค์พรหมมา
99 OM0122 กาญจนา  ศิลลา
100 OM0124 ปฎิภาณ   วัฒนมงคล
101 OM0127 พัทธนันท์ พุทธประเสริฐสิน
102 OM0133 ธนกฤต พรมมาภรณ์
103 OM0136 ทัชฌา คุ้มคำ
104 OM0137 จันธิมา เสนาะเสียง
105 OM0142 ภัทรพล ใสจันทึก
106 OM0144 เฉลิมเกียรติ นภาสกุล
107 OM0149 สิทธิศักดิ์ ฤาชา
108 OM0151 ภานุพล พลเชียงขวาง
109 OM0154 กุญชร นิลผาย
110 OM0156 พจนารถ คมขำ
111 OM0157 สิริญาฎา โคตรภักดี
112 OM0158 ฐานิดา พินิจชัยวงศ์
113 OM0164 รัตติญา โพธิ์ชาชาญ
114 OM0165 กาญญ์ฐิตา อินใจ
115 OM0166 ลดาวัลย์ เจริญรุ่งเรีอง 
116 OM0167 ศศิกาญจน์ มูลน้อย 
117 OM0168 ธัญชนก หริพงษ์
118 OM0169 ยศธรณ์  แก้วรัตน์
119 OM0171 ธนพร สถิตวิริยะกุล
สถานที่ วันที่
สยามพารากอน 6-12 Apr 19
เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ 6-12 Apr 19
เซ็นทรัลลาดพร้าว เอ็กโป 9-15 Apr 19
แอร์พอร์ตลิ้ง รามคำแหง 8 - 14 Apr 19
บิ๊กซีสำโรง 2 9 - 16 Apr 19
โลตัสรัตนาธิเบศวร์ 16 - 25 Apr 19
โรบินสันสระบุรี 19 - 25 Apr 19
ฟู้ดแลนด์ จรัญสนิทวงศ์ 18-24 Apr 19
บิ๊กซีแจ้งวัฒนะ 18-24 apr 19
โลตัสพระราม 2 7-12 Apr 19
ฟอร์จูน ทาวน์ 17 - 19 Apr 19
ตึกเอ็มไพร์ 17 - 19 Apr 19
เจ อเวนิวทองหล่อ 17 -23 Apr 19
บิ๊กซีวงศ์สว่าง 17-23 Apr 19
เดอะ พาซิโอลาดกระบัง 17-23 Apr 19

ข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุน