ทีมระดมทุนโครงการบริจาคผ่านตัวแทนระดมทุน

การระดมทุนผ่านตัวแทนระดมทุน (face-to-face) เป็นวิธีการระดมทุนที่มีความสำคัญและมีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งที่ยูนิเซฟใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริจาคสนับสนุนงานของยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยและทั่วโลก

Checking Face to Face team member and Location
UNICEF Thailand

รายชื่อตัวแทนระดมทุนและสถานที่ระดมทุน

ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบตัวแทนระดมทุนแบบการพบผู้บริจาคโดยตรงได้ด้วยการตรวจสอบชื่อ และหมายเลขประจำตัวของตัวแทนระดมทุนได้จากรายชื่อด้านล่างนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3569299

No. ID ชื่อ-นามสกุล
1 IH0046 น.ส.ภัทราวดี อุปัญญ์
2 IH0053 นายพศวัต ศุขวัฒนะกุล
3 IH0062 น.ส.สุดารัตน์ กิติศรีวรพันธ์
4 IH0066 นายสุกฤษฎ์ ภูมิผิว
5 IH0101 นางสาวสุภัจฉรี เสรพล
6 IH0102 นายจิรายุ บูรพาลักษ์
7 IH0103 นางสาวกานดารัตน์ ติรเกื้อกูลวงศ์
8 IH0105 นายธวัชชัย โฆษิตอริยวงศ์
9 IH0106 นางสาวณัฐณพิชญ์ ศรีอิ่นแก้ว
10 IH0107 นางสาวศุภาวรรณ ชมภูหอม
11 IH0108 นางสาววรินทร ภูยานนท์
12 IH0111 นางสาวสุพัดชา ถนอมสัตย์
13 IH0112 นายธนณัฏฐ์ เอกสินเจริญ
14 IS0003 นายฤทวีร์ ฤทธิสมิต
15 IS0013 นายวชิระ ศูนย์กลาง
16 IS0024 น.ส.กิ่งกนก ลักษณะสัมฤทธิ์
17 IS0038 นางสาวนวรัตน์ ประเสริฐศักดิ์
18 IS0039 นางสาวธนาภรณ์ จิรวังโส
19 IS0067 นายปวีร์ กิจรัตนกาญจน์
20 IS0075 นางสาวจิราวรรณ เพริศแก้ว
21 IS0081 นางสาวภัทราภรณ์ ประกอบสุข
22 IS0083 นางสาวฐาวลี พันขุน
23 IS0088 นางสาวสิรินภา จันจุติ
24 IS0092 นายกฤตภาส วัฒนาไพศาลตระกูล
25 IS0095 นายนรัฐ วงศ์วิชัย
26 IS0096 นางสาวนัทธมล คนงาม
27 IS0097 นายฉัตรวิชา ตรีสาคร
28 IS0102 นางสาวบุตรธิดา ศรีขัดเค้า
29 IS0103 นายวีรพงษ์ ศรีแก้ว
30 IS0108 นางสาวอุไลพร กิจสอ
31 IS0116 นางสาวกุสุมา เหล่าพลาวุธ
32 IS0117 นายวิทยา วิชาโคตร
33 IS0118 นายธวัชชัย สังข์ศรี
34 FS0001 นางสาว สรัญญา ศุภกำเนิด
35 FS0004 นายณัฐดนัย คนโทฉิมพลี
36 FS0096 นางสาว อังคณา ชูช่วย
37 FS0146 นางสาว ณัฎฐณิชา บูรณธนิต
38 FS0251 นาย ชลธาร แสงหิรัญ
39 FS0298 นางสาว รวิพร พึ่งปัญญาเลิศ
40 FS0341 นาย ณัฐดนัย บุญสัมฤทธิ์
41 FS0389 นางสาว พิชย์ธานัน  ธรรมหิเวศน์
42 FS0409 นาย วัชรเกียรติ ทองสมุทร
43 FS0411 นาย ปัญฌิตา เทวาสถิตกุล
44 FS0421 นาย อภิสิทธิ์ ตระกูลมา
45 FS0423 นาย กิตติกรณ์  เจนศิริรุ่งเรื่อง
46 FS0424 นางสาว จิรภัทร์ นันทจิต
47 FS0435 นางสาว ภัคจิรา เอื้อสุทธิสุคนธ์
48 FS0439 นางสาว ปรัศนีย์ คำพีระ
49 FS0440 นางสาว ลูกหมี อภิวันทนันท์
50 FS0441 นาย บุญญฤทธิ์  งามกาละ
51 FS0442 นาย ศุภกร ชื่นพานิชณิชย์กิจ
52 FS0443 นางสาว สุกัญญา สาระพัด
53 CM0001 นาย พรหมพล ศรีมานพ
54 CM0004 นางสาว นริศรา  นาคำโฮม
55 CM0049 นางสาว ขวัญจิรา วัฒนสืบสิน
56 CM0050 นาย ภานุ สุวรรณศรี
57 CM0077 นาย ธนาวุฒิ สุทธินุ่น
58 CM0079 นางสาว ระวีวรรณ เปลี่ยนสันเทียะ
59 CM0091 นาย ยศพล วงค์เจริญ
60 CM0093 นางสาว อชิรญา ภิญญาพงษ์
61 CM0098 นาย ศุภสัณห์ วุฒิลักษณ์
62 CM0108 นางสาว ปภาวี อบรมชอบ
63 CM0109 นางสาว รชยา วงษ์ดวง
64 CM0112 นาย ณรงค์ศักดิ์ จงวิไลเกษม
65 CM0115 นางสาว ชุติมน ตั้งพงศ์เสถียร
66 CM0125 นางสาว สุทธิรัตน์ กลิ่นสุคนธ์
67 CM0148 นางสาว ธาริณี ห้วยหงษ์ทอง
68 CM0154 นาย กีรภัทร เทียนประภาส
69 CM0156 นางสาว ณภัทร  สำราญ
70 CM0162 นาย พชรพล ประดิษฐ์
71 CM0164 นาย ธนพล ใจจงรักษ์
72 CM0166 นาย ธีรพัฒน์ ลิ้มโสภิตพรรณ
73 CM0168 นางสาว ธัญจิรา บุญเรือง
74 CM0169 นางสาว ชญาณิชฐ์ สิตโท
75 CM0172 นาย กวิน กลิ่นสุวรรณ์
76 CM0174 นาย อภิวัฒน์ สอดศรี
77 CM0177 นางสาว ปนัดดา สุโพธิ์
78 CM0178 นางสาว กิ่งกาญจน์ เมยมงคล
79 CM0179 นางสาว สุพรรษา ศรีสอาด
80 CM0180 นางสาว ฐิตารีย์ เอี่ยมพรเลิศ
81 CM0181 นาย วรากร ภระกูลสุขสถิตย์
82 SG0001 นาย กิตติศักดิ์ วัจฉลพงษ์    
83 SG0003 นาย ธนชัย ทรัพย์มี
84 SG1382 นางสาว ณิชกานต์ จันภิรมณ์
85 SG1622 นางสาว นวภร บุญประดิษฐ์
86 SG1644 นางสาว ณัฏฐาภรณ์ มาป้อง
87 SG1647 นางสาว อัจฉริญา โสรินทร์
88 SG1670 นางสาว กมลภรณ์ พันธุ์น้อย
89 SG1672 นาย ลัญฉกร พุทธายะ
90 SG1673 นางสาว ณัฐฐาพร ตุลารักษ์
91 SG1674 นาย อดิศร น้อมจิตจง
92 OM0001 นาย พัสกร ภักดีมงคล
93 OM0002 นาย อภิบาล เที่ยงแก้ว
94 OM0011 นาย แอลลอน นอร์แมน
95 OM0012 นาย ลุค เฮฟเฟอร์แนน
96 OM0030 นางสาว นัทฐา ปรานรักษา
97 OM0055 นาย สุทธิรักษ์ สุริโย
98 OM0063 นาย พศวัต การคณาทรัพย์
99 OM0066 นางสาว ปุญชรัศมิ์ ธนเกียรติปิติพร
100 OM0067 นางสาว วิชชุดา ลิมงค์
101 OM0068 นางสาว จรรยพร หงษ์อินทร์
102 OM0069 นางสาว มนัสนันท์ ชัยอัครวัตน์
103 OM0078 นางสาว สาวิตรี พาพุทรา
104 OM0080 นาย อภิวัฒน์ มาสา
105 OM0085 นางสาว สุกัลยา เอกศิริภูวพงศ์
106 OM0098 นางสาว กฤติน อัยราน้อย
107 OM0105 นางสาว อังคณา พิทักษ์
108 OM0118 นาย คณุตม์ โคเรือง
109 OM0124 นาย ปฎิภาณ วัฒนมงคล
110 OM0133 นาย ธนกฤต พรมมาภรณ์
111 OM0136 นางสาว ทัชฌา คุ้มคำ
112 OM0137 นางสาว จันธิมา เสนาะเสียง
113 OM0144 นาย เฉลิมเกียรติ นภาสกุล
114 OM0154 นาย กุญชร นิลผาย
115 OM0156 นางสาว พจนารถ คมขำ
116 OM0161 นางสาว นันทนา สระทองเบี้ย
117 OM0164 นางสาว รัตติญา โพธิ์ชาชาญ
118 OM0166 นางสาว ลดาวัลย์ เจริญรุ่งเรีอง
119 OM0168 นางสาว ธัญชนก หริพงษ์
120 OM0169 นาย ยศธรณ์ แก้วรัตน์
121 OM0176 นางสาว วิภาภรณ์ ขันเคลือบ
122 OM0177 นางสาว ศุภรัตน์ วิเศษ
123 OM0181 นาย ณัฐวุฒิ ลัยวิรัตน์
124 OM0184 นาย ปณิธิ พิลาตัน
125 OM0186 นางสาว ศศิธร คำอ้อ
126 OM0189 นางสาว นภัสวรรณ ศรีทองคำ
127 OM0190 นางสาว นันทนาการ ยันทะรักษ์
128 OM0191 นางสาว อรอนงค์ ม่อยจังหาร
129 OM0192 นางสาว รักมณี วาริปัญโญ
130 OM0195 นางสาว พิมพรรณ สีทา
131 OM0196 นางสาว อภิญญา กินรี
132 OM0199 นางสาว เอมไอริน เอกพัฒน์กองสิน
133 OM0200 นางสาว พิชชาภา จันทร์รัตนประภา
134 OM0201 นางสาว สิริมา สืบสอาด
135 OM0211 นางสาว ชนาภา กนกแสงโชติ
136 OM0212 นางสาว ธิดารัตน์ นาเขียว
137 OM0213 นาย ธงชัย ชดช้อย
138 OM0214 นางสาว ภวันรัตน์ แสงพร
139 OM0218 นาย ปรินทร์ เฟื่องชูนุช
140 OM0219 นาย ณัชสมัชญ์ ธัญทรพิทักษ์
141 OM0220 นางสาว ธมลวรรณ อินทโชติ
142 OM0226 นาย นฤชา อยู่ชัย
143 OM0228 นางสาว ธมนวรรณ อาลี
144 OM0230 นาย ภูวเมธ ภูมิสิทธิ์
145 OM0231 นางสาว จิตชญา สุริยาการณ์
146 OM0232 นางสาว สุธิดา สอาดแพน

 

สถานที่ วันที่
บิ๊กซีรัตนาธิเบศวร์ 9-15 Jun 19
เดอะมอลล์ ท่าพระ 12-18 Jun 19
ฟู้ดแลนด์ รามอินทรา 14-20 Jun 19
แฟชั่น ไอซ์แลนด์ 9-15 Jun 19
โลตัสจรัญสนิทวงศ์ 9-15 Jun 19
เกตุเวย์ บางซื่อ 9-15 Jun 19
โคโนปี้ บางบอน 12-16 Jun 19
เซ็นทรัลลาดพร้าว 13-19 Jun 19
เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช 16-24 Jun 19
บิ๊กซี ติวานนท์ 6-15 Jun 19
ฟอร์จูน ทาวน์ 16 - 18 Jun 19
โลตัสปิ่นเกล้า 16 - 23 Jun
บิ๊กซีบางนา 16 - 23 Jun
โลตัสปิ่นเกล้า 6-14 Jun 19
บิ๊กซีอ่อนนุช 9 - 15 Jun 19
พาซิโอ ลาดกระบัง 6 - 15 Jun 19
อาคารเมืองไทยภัทร 14-Jun-19
โลตัสบางแค 8 - 22 Jun 19
สถานีรถหมอชิต 13 - 15 Jun 19
โรงพยาบาลศิริราช 12 - 14 Jun 19
โรบินสันสมุทรปราการ 13 -22 Jun 19
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 17-23 Jun 19
โลตัสกาดคำเที่ยง 17-23 Jun 19
เซ็นทรัลพิษณุโลก 17-23 Jun 19
โลตัสพิษณุโลก 17-23 Jun 19
โลตัสหาดใหญ่ 14 - 20 Jun 19
โลตัสพัทยาเหนือ 12 - 15 Jun 19

ข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุน