ทีมระดมทุนโครงการบริจาคผ่านตัวแทนระดมทุน

การระดมทุนผ่านตัวแทนระดมทุน (face-to-face) เป็นวิธีการระดมทุนที่มีความสำคัญและมีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งที่ยูนิเซฟใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริจาคสนับสนุนงานของยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยและทั่วโลก

Checking Face to Face team member and Location
UNICEF Thailand

รายชื่อตัวแทนระดมทุนและสถานที่ระดมทุน

ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบตัวแทนระดมทุนแบบการพบผู้บริจาคโดยตรงได้ด้วยการตรวจสอบชื่อ และหมายเลขประจำตัวของตัวแทนระดมทุนได้จากรายชื่อด้านล่างนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3569299

No. ID Name ชื่อ-นามสกุล
1 IH0046 PHATRAWADI UPUN (PLE) นางสาวภัทราวดี อุปัญญ์
2 IH0053 POSAWAT SUKWATTANAKUL (NEW) นายพศวัต ศุขวัฒนะกุล
3 IH0062 SUDARAT KITISEEWORAPAN (PLEUM) นางสาวสุดารัตน์ กิติศรีวรพันธ์
4 IH0066 SUKRIT PUMPIW (TOE) นายสุกฤษฎ์ ภูมิผิว
5 IH0101 SUPHATCHAREE SERAPHOL (MOD) นางสาวสุภัจฉรี เสรพล
6 IH0102 JIRAYU​ BURAPALUK (JOE) นายจิรายุ บูรพาลักษ์
7 IH0103 KANDARAT TIRAKUEKUNWONG (HUNG) นางสาวกานดารัตน์ ติรเกื้อกูลวงศ์
8 IH0105 THAWATCHAI KOSITARIYAWONG (POCK) นายธวัชชัย โฆษิตอริยวงศ์
9 IH0106 NATNAPIT SRIINKEAW (YING) นางสาวณัฐณพิชญ์ ศรีอิ่นแก้ว
10 IH0107 SUPAWAN CHOMPOOHOM (FON) นางสาวศุภาวรรณ ชมภูหอม
11 IH0111 SUPHATCHA THANOMSAT (RODMAY) นางสาวสุพัดชา ถนอมสัตย์
12 IH0112 TANANAT EAKSINCHAROEN (TITLE) นายธนณัฏฐ์ เอกสินเจริญ
13 IH0122 SIRIPEN DEEPRACHEEP (NUNE) นางสาวศิริเพ็ญ ดีประชีพ
14 IH0123 VORAKAMOL PROMARAK นางสาววรกมล พรหมรักษ์
15 IS0003 RITTHAWEE RITTISAMIT (RUNG) นายฤทวีร์ ฤทธิสมิต
16 IS0013 WACHIRA SOONKLANG (ZACK) นายวชิระ ศูนย์กลาง
17 IS0024 GINGKANOK LAKSANASAMRIT (MOMMAM) นางสาวกิ่งกนก ลักษณะสัมฤทธิ์
18 IS0038 NAWARAT PRASERTSAK (NAN) นางสาวนวรัตน์ ประเสริฐศักดิ์
19 IS0039 TANAPORN JIRAVANGSO (YINGYING) นางสาวธนาภรณ์ จิรวังโส
20 IS0067 PAWEE KIJRATTANAKARN (V) นายปวีร์ กิจรัตนกาญจน์
21 IS0075 JIRAWAN PIRDKAEW (MAY) นางสาวจิราวรรณ เพริศแก้ว
22 IS0083 THAWALEE PUNKOON (GOLF) นางสาวฐาวลี พันขุน
23 IS0088 SIRINAPA CHANJUTI (POP) นางสาวสิรินภา จันจุติ
24 IS0092 KRITTAPAS WATTANAPAISANTRAKUL(TOEY) นายกฤตภาส วัฒนาไพศาลตระกูล
25 IS0095 NARAT WONGVICHAI (TAE) นายนรัฐ วงศ์วิชัย
26 IS0096 NATTAMON KHONNGAM (UN) นางสาวนัทธมล คนงาม
27 IS0097 CHATWICHA TREESAKORN (OAK) นายฉัตรวิชา ตรีสาคร
28 IS0108 ULAIPORN KITSO (MIEW) นางสาวอุไลพร กิจสอ
29 IS0116 KUSUMA SRIMONGKOL (PEAW) นางสาวกุสุมา ศรีมงคล
30 IS0117 WITTAYA WICHAKHOT (NUENG) นายวิทยา วิชาโคตร
31 IS0121 SOMRUEDEE SAITHONG (FAH) นางสาวสมฤดี สายทอง
32 IS0122 SANTIPHAB NOIBUNTAN (PEACE) นายสันติภาพ น้อยบุญตัน
33 IS0123 NURAIFA DARAMAE (NU) นางสาวนูรไรฟาห์ ดาราแม
34 IS0124 SUKRIT AMARAPIBAN (BRIGHT) นางสาวสุกฤษฏิ์ อมราภิบาล
35 IS0125 THANAGRIT SASADIAMPAI (TLE) นางสาวธนกฤต สัสดีอำไพ
36 IS0126 KITTINAT SITTITHANANUCHOT (CHIN) นายกิตติณัฐ สิทธิธนานุโชติ
37 IS0127 NITHAKARN JAIINKAEW (BEAU) นางสาวนิษฐกานต์ ใจอิ่นแก้ว
38 IH124 NITIKON NANTHAYAT นิติกร นันทะญาติ
39 IH125 VARIS JAYASAKUL  วริศ จะยะสกูล
40 FS0001 SARUNYA SUPAKAMNERD  (FUSE) นางสาว สรัญญา ศุภกำเนิด
41 FS0004 NATDANAI KHONTHOCHIMPLEE  (CHAMP) นายณัฐดนัย คนโทฉิมพลี
42 FS0146 NATTHANICHA BURANATHANIT  (JAN) นางสาว ณัฎฐณิชา บูรณธนิต
43 FS0298 RAVIPORN PUNGPANYALERT  (JINNY) นางสาว รวิพร พึ่งปัญญาเลิศ
44 FS0341 NATDANAI BOONSUMRIT  (JO) นาย ณัฐดนัย บุญสัมฤทธิ์
45 FS0389 PICHATTHANAN THAMMAHIVES  (IN) นางสาว พิชย์ธานัน  ธรรมหิเวศน์
46 FS0409 WATCHARAKRIAT THONGSAMUT  (JAME) นาย วัชรเกียรติ ทองสมุทร
47 FS0423 KITTIKORN  JANESIRIGRUEANG  (BOAT) นาย กิตติกรณ์  เจนศิริรุ่งเรื่อง
48 FS0450 NUTNICHA THIANPUN  (PLOY) นางสาว ณัฐณิชา เทียรพันธ์
49 FS0452 AREEYA BAOMEESREE  (MAY) นางสาว อารียา  เบ้ามีศรี
50 FS0455 PATTARAPOLL THONGNIM  (PLY) นายภัทรพล ทองนิ่ม
51 FS0461 JIRAWAN CHUAPUY  (MAY) จิราวรรณ เชื้อปุย
52 FS0462 KORNWAROT SORNPHLANG  (AUII) กรวรจ ศรแผลง
53 FS0463 THEERASAN MALAIKUL (NJOE) ธีรศานต์ มาลัยกุล
54 FS0464 POCHARA TAWORNTAWAT (ONG) พชร ถาวรธวัช
55 CM0001 PROMPOL SRIMANOP  (PRAME) นาย พรหมพล ศรีมานพ
56 CM0004 NARISSARA NAKUMHOM  (KOY) นางสาว นริศรา  นาคำโฮม
57 CM0049 KWANJIRA WATTANASUEBSIN  (JUNE) นางสาว ขวัญจิรา วัฒนสืบสิน
58 CM0050 PANU  SUWANNASEE  (PEPO) นาย ภานุ สุวรรณศรี
59 CM0077 TANAWUT SUTTHINUN  (K) นาย ธนาวุฒิ สุทธินุ่น
60 CM0079 RAWEEWAN PLIEANSANTHIA  (KARTOON) นางสาว ระวีวรรณ เปลี่ยนสันเทียะ
61 CM0091 YOTSAPHON WONGJAROEN  (GOLF) นาย ยศพล วงค์เจริญ
62 CM0098 SUPASAN WUTTHILUCK  (PEEM) นาย ศุภสัณห์ วุฒิลักษณ์
63 CM0108 PAPAWEE OBROMCHOP  (MOOK) นางสาว ปภาวี อบรมชอบ
64 CM0109 RODCHAYA WONGDUANG  (TONNAM) นางสาว รชยา วงษ์ดวง
65 CM0112 NARONGSAK CHONGWILIKASAM  (BENZ) นาย ณรงค์ศักดิ์ จงวิไลเกษม
66 CM0115 CHUTIMON TANGPONGSATHIAN  (POP) นางสาว ชุติมน ตั้งพงศ์เสถียร
67 CM0125 SUTTHIRAT KLINSUKHON  (TURBO) นางสาว สุทธิรัตน์ กลิ่นสุคนธ์
68 CM0148 THARINEE HUAIHONGTHONG  (MILK) นางสาว ธาริณี ห้วยหงษ์ทอง
69 CM0154 KEERAPAT TIENPRAPAAT  (PAE) นาย กีรภัทร เทียนประภาส
70 CM0168 THANJHIRA BUNRUEANG  (KITTY) นางสาว ธัญจิรา บุญเรือง
71 CM0172 KAWIN KRINSUWAN  (KAN) นาย กวิน กลิ่นสุวรรณ์
72 CM0174 APHIWAT SODSRI   นาย อภิวัฒน์ สอดศรี
73 CM0177 PANATDA SUPO  (NEW) นางสาว ปนัดดา สุโพธิ์
74 CM0180 THITAREE EIAMPORNLERT  (PEAR) นางสาว ฐิตารีย์ เอี่ยมพรเลิศ
75 CM0194 PANITA SAEJIA  (PHING) นางสาว ปณิตา แซ่เจีย
76 CM0204 CHALITA SUPANJANAPOP  (MILK) นางสาว  ชลิตา สุพรรณจนาภพ
77 CM0205 PEAMPORN DUANGCHAIYOOSUK  (MY) นางสาว เปี่ยมพร ดวงชัยอยู่สุข
78 CM0207 SUPITSARA MONGKOLSIN  (OPIPE) นางสาว ศุภิสรา มงคลศิลป์
79 CM0209 THITI SATHARAKUL  (PRONG) นาย ธิติ  สาธาระกุล
80 CM0210 NATTAPON SAMOHBASA  (NAY) นาย ณัฐพล สาเม๊าะบาซา
81 CM0211 MANACHANOK KONGSOMBOON  (NANA) นางสาว มณชนก คงสมบูรณ์
82 CM0212 KANCHAAPORN SOMNGAM (EYE) นางสาว กาญจนาพร สมงาม
83 CM0213 SIRIANCHAYA KRIKUI (SODAR) นางสาว ศิริอัชญา กรีกุล
84 SG0001 KITTISAK  WUJCHALAPONG   (BOMB) นาย กิตติศักดิ์ วัจฉลพงษ์    
85 SG0003 TANACHAI SUPMEE  (NOTT) นาย ธนชัย ทรัพย์มี
86 SG1647 ATCHARIYA SORIN  (FIFA) นางสาว อัจฉริญา โสรินทร์
87 SG1679 PITTAYARAT THANUSUWANNASAK  (NICE) นางสาว พิทยารัตน์ ธนูสุวรรณศักดิ์
88 SK0002 NITHAKAN JUNPIRM (GRAPH) นางสาว ณิชกานต์ จัทภิรมณ์
89 SK0003 NAWABHORN BOONPRADIT (BEN) นางสาว นวภร บุญประดิษฐ์ 
90 SK0004 RATANAN LERTSORNSIRI (HAM) นาย รัฐนันท์ เลิศสรน์ศิริ 
91 SK0005 KAMOLWAN PRASAN (PANG) นางสาว กมลวรรณ ประสาร 
92 SK0006 SUTTIDA SAOSING (GIFT) นางสาว สุทธิดา  เสาสิงห์ 
93 SK0007 SUCHEERA SIRTRATIWAT (MAI) นางสาว สุชีรา ศิริธราธิวัตร 
94 SK0008 NUTTAMON  DANKRATHOK (LOOKGATE) นางสาว นัทธมน  ด่านกระโทก 
95 SK0009 SMITH  NIEWTKUL (TON) นาย สมิต นิเวศกูล 
96 SK0010 SUPITCHA  KHONPHIMAI (ZINE) นางสาว สุพิชชา คนพิมาย 
97 SK0011 NITTAYA  NAPAYAB (KREAM) นางสาว นิตยา นาพยับ 
98 SK0012 JAGAPONG PITAGPOON (MHOG) นาย จักรพงษ์ พิทักพูล 
99 SK0013 PHUBAS KAEWHAWONG (MAN) นาย ภูเบศ แก้วหาวงศ์ 
100 OM0001 PASKORN PAKDEEMONGKOL (NUENG) นายพัสกร ภักดีมงคล 
101 OM0002 APIBAL  THEANGKAEW (JAMES) นายอภิบาล เที่ยงแก้ว 
102 OM0011 AARON NORMAN (AARON) นายแอลลอน นอร์แมน
103 OM0012 LUKE HEFFERNAN (LUKE) นายลุค เฮฟเฟอร์แนน
104 OM0030 NATTHA PANRAKSA (DONUT) นางสาวนัทฐา ปรานรักษา
105 OM0055 SUTTIRAK SURIYO (ARM) นายสุทธิรักษ์  สุริโย 
106 OM0063 POSSAWAT KANANGSAB (TEAM) นายพศวัต การคณาทรัพย์
107 OM0066 PUNCHARAS THANAKIATPITIPHON (JUBJIB) นางสาวปุญชรัศมิ์ ธนเกียรติปิติพร
108 OM0067 WICHUDA LIYONG (TANGMO) นางสาววิชชุดา  ลิยงค์ 
109 OM0068 JANPORN HONGIN (NAN) นางสาวจรรยพร หงษ์อินทร์ 
110 OM0069 MANASSANAN CHAIAKARAWAT (FONG) นางสาวมนัสนันท์ ชัยอัครวัตน์
111 OM0078 SAWITREE PAPHUTTA (JOM) นางสาวสาวิตรี พาพุทรา
112 OM0080 APIWAT MASA (KOH) นายอภิวัฒน์ มาสา 
113 OM0085 SUKALYA   AEKSIRIPHUWAPONG (TUKTA) นางสาวสุกัลยา เอกศิริภูวพงศ์
114 OM0098 KRITTIN AUIYARANOI (MOS) นางสาวกฤติน อัยราน้อย
115 OM0105 AUNGKANA PITAK (AOY) นางสาวอังคณา  พิทักษ์
116 OM0124 PATIPAN WATTANAMONGKOL (BOSS) นายปฎิภาณ   วัฒนมงคล
117 OM0133 THANAKRIT  PROMMAPORN (SAFE) นายธนกฤต พรมมาภรณ์
118 OM0144 CHALOEMKIAT  NAPASAKUL (NEST) นายเฉลิมเกียรติ นภาสกุล
119 OM0154 GUNCHRN NILLPAIY  (JOSS) นายกุญชร นิลผาย
120 OM0156 PHOTJANART KOMKHUM (MAY) นางสาวพจนารถ คมขำ
121 OM0161 NANTANA SATONGBIA (WAEN) นางสาวนันทนา สระทองเบี้ย
122 OM0164 RATTIYA PHOCHACHAN (GIFT) นางสาวรัตติญา โพธิ์ชาชาญ
123 OM0166 LADAWAN CHAROENRUNGREONG (LAI) นางสาวลดาวัลย์ เจริญรุ่งเรีอง 
124 OM0169 YOSATHORN KAEWRATANA (MAX) นายยศธรณ์  แก้วรัตน์
125 OM0176 WIPAPORN KHANKLUAB (AON) นางสาววิภาภรณ์ ขันเคลือบ
126 OM0177 SUPARAT WISET (MEW) นางสาวศุภรัตน์ วิเศษ
127 OM0181 NATTAVUT LAIWIRAT (NON) นายณัฐวุฒิ ลัยวิรัตน์
128 OM0186 SASITHON KUMOR (AMM)  นางสาวศศิธร คำอ้อ
129 OM0189 NAPASAWAN SEETHONGKAM (MON) นางสาวนภัสวรรณ ศรีทองคำ
130 OM0190 NANTANAKAN YANTARAK (OIL) นางสาวนันทนาการ ยันทะรักษ์
131 OM0199 AEMIRIN AEKKAPATGONGSIN (DAE) นางสาวเอมไอริน เอกพัฒน์กองสิน
132 OM0201 SIRIMA SUEBSAARD (POOKPIK) นางสาวสิริมา สืบสอาด
133 OM0211 CHANAPA KANOKSANGCHOT (KIK) นางสาวชนาภา กนกแสงโชติ
134 OM0212 THIDARAT NAKHIEW (BEE) นางสาวธิดารัตน์ นาเขียว
135 OM0213 THONGCHAI CHODCHOI (MO) นายธงชัย ชดช้อย
136 OM0219 NUTSAMUT TANYATONPITAK (KEN) นายณัชสมัชญ์ ธัญทรพิทักษ์
137 OM0226 NARUECHA YOOCHAI (FLUKE) นายนฤชา อยู่ชัย
138 OM0230 PUWAMET PUMISIT (Q) นายภูวเมธ ภูมิสิทธิ์
139 OM0231 JITCHAYA SURIYAKAN (MOOK) นางสาวจิตชญา สุริยาการณ์
140 OM0232 SUTHIDA SA-ARDPAN (POR) นางสาวสุธิดา สอาดแพน
141 OM0233 ARAPAN LAKLAEM (YUI) นางสาวอรพรรณ หลักแหลม
142 OM0235 WITCHINI SA-ARDPAN (FERN) นางสาววิทชินี สะอาดพันธุ์
143 OM0245 PUWAMET UMNARTNANTHASIT (MEE) นายภูวเมศฐ์ อำนาจนันทสิทธิ์
144 OM0251 CHUTIPAT NOIKORN (TAP) นายชุติพัฒน์ น้อยกร
145 OM0253 PUNNATEE RATANASUMRIT (PUN) นายปุณณธีร์ รัตนสัมฤทธิ์
146 OM0260 SANJUTHA WANAWANANONT (ROONG) นายสัณห์จุฑา วนะวนานนท์
147 OM0261 CHANON HATHAWEE (NON2) นายชานน หาทวี
148 OM0262 PUTIDA SAENGSUWAN (PLAIR) นางสาวพุธิดา แสงสุวรรณ
149 OM0263 NUTTHASAK JAROENSUK (NUT) นายณัฐศักดิ์ เจริญสุข
150 OM0266 CHOLTICHA TIPANKAEW (AING-ON) นางสาวชลธิชา ธิปันแก้ว
151 OM0267 AEKKARAT HOMCHAN (EARTH2) นายเอกรัตน์ หอมจันทร์
152 OM0270 NATNICHA NADON (JANE) นางสาวณัฐณิชา นาดอน
153 OM0271 PATCHARAPORN THAINSUWAN (MOOK) นางสาวพัชราภรณ์ เทียนสุวรรณ
154 OM0273 PIYANUCH KEEIAKKUTANT (ELLE) นางสาวปิยะนุช เกวียกกุทัณฑ์
155 OM0274 ARIYA SODAWONG (NAN) นางสาวอารียา โสดาวงษ์
156 OM0275 WUTTIPONG JANTAMAN (ARGON) นายวุฒิพงษ์ จันทมาน

 

สถานที่ วันที่
บิ๊๊กซี เอ็กซ์ตร้า อ่อนนุช 16 - 23 Aug 19
เทสโก้โลตัส พระราม 4 16 - 23 Aug 19
เทสโก้โลตัส บางกระปิ 16 - 24 Aug 19
เทสโก้โลตัส ฟอร์จูน ทาวน์ 16 - 24 Aug 19
บิ๊กซี มาร์เก็ต เกตเวย์ บางซื่อ 16 - 21 Aug 19
ไปรษณีย์ ลาดพร้าว 19 - 23 Aug 19
บิ๊กซี สำโรง2 19 - 25 Aug 19 
แอร์พอร์ทลิ้งรามคำแหง 22 - 23 Aug 19 
บ้านแอนด์บียอนด์ ราชพฤกษ์ 21 - 24 Aug 19
งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 25 (TITF#25) อิมแพค เมืองทองธานี 22 - 25 Aug 19
เซ็นทรัล พลาซา บางนา 23 - 29 Aug 19
วิคตอเรีย การ์เด้นส์ 23 - 25 Aug 19
เทสโก้โลตัส รังสิต 24 - 31 Aug 19
บิ๊กซี หัวหมาก 24 - 31 Aug 19
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพระราม2  (ใหม่ ) 25 - 31 Aug 19
เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์ 25 - 31 Aug 19
เทสโก้โลตัส บางแค 26 - 31 Aug 19
แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สุวรรณภูมิ 27 - 31 Aug 19
บิ๊กซี บางประกอก 27 - 31 Aug 19
เทสโก้โลตัส บ้านฟ้า 28 - 31 Aug 19
ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 52 (ไบเทคบางนา) 29 Aug - 1 Sep 19
อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์  30 Aug 19

ข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุน