ทีมระดมทุนโครงการบริจาคผ่านตัวแทนระดมทุน

การระดมทุนผ่านตัวแทนระดมทุน (face-to-face) เป็นวิธีการระดมทุนที่มีความสำคัญและมีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งที่ยูนิเซฟใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริจาคสนับสนุนงานของยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยและทั่วโลก

Checking Face to Face team member and Location
UNICEF Thailand

รายชื่อตัวแทนระดมทุนและสถานที่ระดมทุน

ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบตัวแทนระดมทุนแบบการพบผู้บริจาคโดยตรงได้ด้วยการตรวจสอบชื่อ และหมายเลขประจำตัวของตัวแทนระดมทุนได้จากรายชื่อด้านล่างนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3569299

No. ID Name ชื่อ-นามสกุล
1 IH0046 PHATRAWADI UPUN (PLE) นางสาวภัทราวดี อุปัญญ์
2 IH0053 POSAWAT SUKWATTANAKUL (NEW) นายพศวัต ศุขวัฒนะกุล
3 IH0062 SUDARAT KITISEEWORAPAN (PLEUM) นางสาวสุดารัตน์ กิติศรีวรพันธ์
4 IH0101 SUPHATCHAREE SERAPHOL (MOD) นางสาวสุภัจฉรี เสรพล
5 IH0102 JIRAYU​ BURAPALUK (JOE) นายจิรายุ บูรพาลักษ์
6 IH0103 KANDARAT TIRAKUEKUNWONG (HUNG) นางสาวกานดารัตน์ ติรเกื้อกูลวงศ์
7 IH0105 THAWATCHAI KOSITARIYAWONG (POCK) นายธวัชชัย โฆษิตอริยวงศ์
8 IH0106 NATNAPIT SRIINKEAW (YING) นางสาวณัฐณพิชญ์ ศรีอิ่นแก้ว
9 IH0111 SUPHATCHA THANOMSAT (RODMAY) นางสาวสุพัดชา ถนอมสัตย์
10 IH0112 TANANAT EAKSINCHAROEN (TITLE) นายธนณัฏฐ์ เอกสินเจริญ
11 IH0123 VORAKAMOL PROMARAK (KANOON) นางสาววรกมล พรหมรักษ์
12 IS0003 RITTHAWEE RITTISAMIT (RUNG) นายฤทวีร์ ฤทธิสมิต
13 IS0013 WACHIRA SOONKLANG (ZACK) นายวชิระ ศูนย์กลาง
14 IS0024 GINGKANOK LAKSANASAMRIT (MOMMAM) นางสาวกิ่งกนก ลักษณะสัมฤทธิ์
15 IS0039 TANAPORN JIRAVANGSO (YINGYING) นางสาวธนาภรณ์ จิรวังโส
16 IS0067 PAWEE KIJRATTANAKARN (V) นายปวีร์ กิจรัตนกาญจน์
17 IS0075 JIRAWAN PIRDKAEW (MAY) นางสาวจิราวรรณ เพริศแก้ว
18 IS0083 THAWALEE PUNKOON (GOLF) นางสาวฐาวลี พันขุน
19 IS0092 KRITTAPAS WATTANAPAISANTRAKUL(TOEY) นายกฤตภาส วัฒนาไพศาลตระกูล
20 IS0095 NARAT WONGVICHAI (TAE) นายนรัฐ วงศ์วิชัย
21 IS0096 NATTAMON KHONNGAM (UN) นางสาวนัทธมล คนงาม
22 IS0097 CHATWICHA TREESAKORN (OAK) นายฉัตรวิชา ตรีสาคร
23 IS0116 KUSUMA SRIMONGKOL (PEAW) นางสาวกุสุมา ศรีมงคล
24 IS0117 WITTAYA WICHAKHOT (NUENG) นายวิทยา วิชาโคตร
25 IS0121 SOMRUEDEE SAITHONG (FAH) นางสาวสมฤดี สายทอง
26 IS0123 NURAIFA DARAMAE (NU) นางสาวนูรไรฟาห์ ดาราแม
27 IS0124 SUKRIT AMARAPIBAN (BRIGHT) นายสุกฤษฏิ์ อมราภิบาล
28 IS0125 THANAGRIT SASADIAMPAI (TLE) นางสาวธนกฤต สัสดีอำไพ
29 IS0126 KITTINAT SITTITHANANUCHOT (CHIN) นายกิตติณัฐ สิทธิธนานุโชติ
30 IH126 RATTANAWADEE LOYSWAI (ZENITH) นางสาวรัตนวดี ลอยไสว
31 IS0129 NATCHAWARIN NARIRATTANAKUN (YING) นางสาวณัฐชาวรินทร์ นารีรัตนกุล
32 IH127 KITTI RUNGRAUNG (TATAE) นายกิตติ รุ่งเรือง
33 IH129 POSAWAT SUKGERD  (POSH) นายพศวัต สุขเกิด
34 IS0130 KANYANAT SUKMING (AUU) นางสาวกัญญาณัฐ สุขมิ่ง
35 IH130 SAKDINA CHOTIDILOK (GOT) นายศักดินา โชติดิลก
36 IH135 CHAIWAT WISUTHSAK (BANK) นาย ชัยวัฒน์ วิสูตรศักดิ์
37 IH140 CHIDCHANOK SAMANA (KAEW) นางสาว ชิดชนก สมะณะ
38 IS0014 ANUSITSEDTHEE KHAMPRETHUN (BOSS) นาย อนุศิษฏ์เสฏฐี คำภีรทูล
39 IS0131 SUCHADA MEESINCHAI (JOY) นางสาว สุชาดา มีศิลป์ชัย
40 IS0132 THANAPORN NOMAWONG (NOEY) นางสาว ธนพร โนมะวงศ์
41 IS0133 ANUWAT HORMLAOR (PET) นาย อนุวัฒน์ หอมละออ
42 IH143 DARLA NIYUMJUN (KHWAN) นางสาว ดาหลา นิยมจันทร์
43 IH147 BHUMIPHAT PINGYOS (MELL) นาย ภูมิพัฒน์ ปิงยศ
44 IH148 TANYAPORN MUNGKLAKEEREE (NAMFON) นางสาว ธันยพร มังคละคีรี
45 IH152 NUTTAPOOM SELANON (OU) นาย ณัฐภูมิ เสลานนท์
46 IH146 KRONGKWAN ARTHATCHAYOTHIN (SOM) นางสาว กรองขวัญ อริย์ธัชโยธิน
47 IH154 PATCHARATHIDA TANOMSUB (CAKE) นางสาว พัชรธิดา ถนอมทรัพย์
48 IH149 LATDAWAN KANCHU (ZING) นางสาว ลัดดาวัลย์ การชู
49 IH151 PARIN SANTIVIPARAT (BEEN) นาย ปรินทร์ สันติวิภารัตน์
50 IH150 KANOKPOOM KLUNNURAK (PHU) นาย กนกภูมิ กลั่นนุรักษ์
51 IH153 WUTTHIPONG YODKHUNTHOD (TEA) นาย วุฒิพงษ์ ยอดขุนทด
52 CM0001 PROMPOL SRIMANOP  (PRAME) นาย พรหมพล ศรีมานพ
53 CM0004 NARISSARA NAKUMHOM  (KOY) นางสาว นริศรา  นาคำโฮม
54 CM0049 KWANJIRA WATTANASUEBSIN  (JUNE) นางสาว ขวัญจิรา วัฒนสืบสิน
55 CM0050 PANU  SUWANNASEE  (PEPO) นาย ภานุ สุวรรณศรี
56 CM0077 TANAWUT SUTTHINUN  (K) นาย ธนาวุฒิ สุทธินุ่น
57 CM0091 YOTSAPHON WONGJAROEN  (GOLF) นาย ยศพล วงค์เจริญ
58 CM0098 SUPASAN WUTTHILUCK  (PEEM) นาย ศุภสัณห์ วุฒิลักษณ์
59 CM0109 RODCHAYA WONGDUANG  (TONNAM) นางสาว รชยา วงษ์ดวง
60 CM0115 CHUTIMON TANGPONGSATHIAN  (POP) นางสาว ชุติมน ตั้งพงศ์เสถียร
61 CM0125 SUTTHIRAT KLINSUKHON  (TURBO) นางสาว สุทธิรัตน์ กลิ่นสุคนธ์
62 CM0148 THARINEE HUAIHONGTHONG  (MILK) นางสาว ธาริณี ห้วยหงษ์ทอง
63 CM0154 KEERAPAT TIENPRAPAAT  (PAE) นาย กีรภัทร เทียนประภาส
64 CM0172 KAWIN KRINSUWAN  (KAN) นาย กวิน กลิ่นสุวรรณ์
65 CM0174 APHIWAT SODSRI   นาย อภิวัฒน์ สอดศรี
66 CM0194 PANITA SAEJIA  (PHING) นางสาว ปณิตา แซ่เจีย
67 CM0204 CHALITA SUPANJANAPOP  (MILK) นางสาว  ชลิตา สุพรรณจนาภพ
68 CM0214 CHANAVEE SAWADTAT  (BOSS) นาย ชนาวีร์ สวัสดิ์ทัติ
69 CM0219 SARUNYA WAREETHIPKAJORN  (BOWLING) นางสาว ศรัณญา วารีทิพย์ขจร
70 CM0220 PANISA SONGSRI  (END) นางสาว ปาณิศา ส่งศรี
71 CM0223 PAKJIRA PURIPUN  (MEEMIE) นางสาว ภัคจิรา ภูริพันธ์
72 CM0248 JITRAPA PHUSABSIN  (NOEI) นางสาว  จิตราภา ภูทรัพย์สิน
73 CM0252 PAKKAMON SEREEVICHAYASAWAT  (TOEY) นางสาว ภัคมณฑน์ เสรีวิชยสวัสดิ์
74 CM0253 NATHAWUT DANPAN  (POOM) นาย ณัฐวุฒิ ด่านปาน
75 CM0254 JARUWAN KLAMCHANG  (JINK) นางสาว จารุวรรณ กล่ำช้าง
76 CM0255 SEDTAWUT MUNGCHITVISAWAKORN  (JOE) นาย เศฎฐวุฒิ  มุ่งจิตวิศวกร
77 CM0256 SASIPIM THANARITCHOUCHOT  (SPY) นางสาว ศศิพิมพ์ ธนฤทธิ์ชูโชติ
78 SG0001 KITTISAK  WUJCHALAPONG   (BOMB) นาย กิตติศักดิ์ วัจฉลพงษ์    
79 SK0002 NITHAKAN JUNPIRM (GRAPH) นางสาว ณิชกานต์ จัทภิรมณ์
80 SK0003 NAWABHORN BOONPRADIT (BEN) นางสาว นวภร บุญประดิษฐ์ 
81 SK0004 RATANAN LERTSORNSIRI (HAM) นาย รัฐนันท์ เลิศสรน์ศิริ 
82 SK0005 KAMOLWAN PRASAN (PANG) นางสาว กมลวรรณ ประสาร 
83 SK0018 KANATUCH WATTANAKUN  (GARD) นาย คณธัช วัฒนกุล
84 SK0053 AMARA SAENGSAY  (PLOY) อัมรา แสงสาย
85 SK0054 SAKAOJAI CHAMNANMAROENG  (AIR) สกาวใจ ชำนาญมะเริง
86 SK0055 SIRAWIT TULANATE  (BEST) นาย ศิรวิชญ์ ตุลาเนตร
87 SK0056 SAPONDANAI KEAWDANG  (GAME) นาย สพลดนัย แก้วแดง
88 SK0057 PORNTHIWA WONGDOA  (MEI) นางสาว พรทิวา วงศ์ดาว
89 SK0063 PANAN KONGTHONGNOK  (PLA) นางสาว ปาหนัน กองทองนอก
90 NC0002 PONGKAN KANJANONT  (TAT) ปองกาญจน์ กาญจนนท์
91 NC0003 NOPPON SHINMANEE  (SHELL) นพพล ชินมณี
92 NC0004 PATCHA SAICHUNYOON  (EARN) พัชชา สายจันยูร
93 NC0005 PISIT DECHA  (ZENO) นาย พิสิษฐ์ เดชะ
94 NC0006 PONGPITUK JUMPATRIP  (POP) นาย พงษ์พิทักษ์ จำปาทิพย์
95 NC0008 KODCHAKORN SRINUMNGERN  (YOK) กชกร  สีน้ำเงิน
96 NC0010 CHOTISA POOLMA  (KWAN) โชติสา พูลมา
97 NC0009 NARATORN NGAOSIRIKANJANAKUL  (JUI) นราทร เงาศิริกาญจนกุล
98 NC0015 PAIJIT HUNSAWAT  (NUKKIE) ไพจิตร หุนสวัสดิ์
99 OM0001 PASKORN PAKDEEMONGKOL (NUENG) นายพัสกร ภักดีมงคล 
100 OM0002 APIBAL  THEANGKAEW (JAMES) นายอภิบาล เที่ยงแก้ว 
101 OM0003 SOPAWAN KHAMCHAROEN (BENZ) นางสาวโสภาวรรณ ขำเจริญ
102 OM0011 AARON NORMAN (AARON) นายแอลลอน นอร์แมน
103 OM0012 LUKE HEFFERNAN (LUKE) นายลุค เฮฟเฟอร์แนน
104 OM0030 NATTHA PANRAKSA (DONUT) นางสาวนัทฐา ปรานรักษา
105 OM0055 SUTTIRAK SURIYO (ARM) นายสุทธิรักษ์  สุริโย 
106 OM0063 POSSAWAT KANANGSAB (TEAM) นายพศวัต การคณาทรัพย์
107 OM0066 PUNCHARAS THANAKIATPITIPHON (JUBJIB) นางสาวปุญชรัศมิ์ ธนเกียรติปิติพร
108 OM0067 WICHUDA LIYONG (TANGMO) นางสาววิชชุดา  ลิยงค์ 
109 OM0069 NACHANOK CHAIAKARAWAT (FONG) นางสาวณชนกก์ ชัยอัครวัฒน์
110 OM0072 APIWAT MASA (KOH) นายอภิวัฒน์ มาสา 
111 OM0085 SUKALYA   AEKSIRIPHUWAPONG (TUKTA) นางสาวสุกัลยา เอกศิริภูวพงศ์
112 OM0098 KRITTIN AUIYARANOI (MOS) นางสาวกฤติน อัยราน้อย
113 OM0105 AUNGKANA PITAK (AOY) นางสาวอังคณา  พิทักษ์
114 OM0124 PATIPAN WATTANAMONGKOL (BOSS) นายปฎิภาณ   วัฒนมงคล
115 OM0133 THANAKRIT  PROMMAPORN (SAFE) นายธนกฤต พรมมาภรณ์
116 OM0144 CHALOEMKIAT  NAPASAKUL (NEST) นายเฉลิมเกียรติ นภาสกุล
117 OM0154 GUNCHRN NILLPAIY (JOSS) นายกุญชร นิลผาย
118 OM0156 PHOTJANART KOMKHUM (MAY) นางสาวพจนารถ คมขำ
119 OM0161 NANTANA SATONGBIA (WAEN) นางสาวนันทนา สระทองเบี้ย
120 OM0166 LADAWAN CHAROENRUNGREONG (LAI) นางสาวลดาวัลย์ เจริญรุ่งเรีอง 
121 OM0181 NATTAVUT LAIWIRAT (NON) นายณัฐวุฒิ ลัยวิรัตน์
122 OM0186 SASITHON KUMOR (AMM)  นางสาวศศิธร คำอ้อ
123 OM0226 NARUECHA YOOCHAI (FLUKE) นายนฤชา อยู่ชัย
124 OM0253 PUNNATEE RATANASUMRIT (PUN) นายปุณณธีร์ รัตนสัมฤทธิ์
125 OM0270 NATNICHA NADON (JANE) นางสาวณัฐณิชา นาดอน
126 OM0281 PHRAEWPHAN NAWEEWONG (PRAEW) นางสาวแพรวพรรณ นาวีว่อง
127 OM0293 SUPAKIT ROTCHEEP (TAE) นายศุภกิจ รอดชีพ
128 OM0334 DUANGRAT BUAPHROM (RAT) นางสาวดวงรัตน์ บัวพรม
129 OM0335 CHENCHIRA SANGKAM (MEAW) นางสาวเจนจิรา แสงคำ
130 OM0336 KANNIKAR INTAKUM (EYE) นางสาวกรรณิการ์ อินต๊ะคำ
131 OM0339 CHATURONG KHAMDI (TONE) นายจตุรงค์ คำดี
132 OM0355 HUSNA TOHSAMAN (NA) นางสาวฮุสนา โต๊ะสมัน
133 OM0356 NATTAWAT BUBPA (GRAPH) นายณัฎฐวรรษ บุบผา
134 OM0357 SUPAPORN KANPEIN (NIW) นางสาวสุภาภรณ์ การเพียร
135 OM0364 PORNPAWIT MODHUANG (KONG) นายพรภวิษย์ หมดห่วง
136 OM0371 PALLOP DISDAUNG (TOD) นายพัลลภ ดิษด้วง
137 OM0064 BUSSAYAMAT BUTKAMCHOTE (JAOH) นางสาวบุษยมาศ บุตรคำโชติ
138 OM0378 WATCHARACHAI TANGKITTIVAT (CHAMP) นายวัชรชัย ตั้งกิตติเวช
139 OM0388 SUPACHAI SIRISAWWAPAK (MIKE) นายศุภชัย สิริเสาวภาคย์
140 OM0390 LACKSANAREE KHONGSUWAN (TONG) นางสาวลักษณารีย์คงสุวรรณ์
141 OM0392 PHANUPHONG ARIYAKORN (PREME) นายภาณุพงศ์ อริยากร
142 OM0400 PACHARAPAN DANGBUDDA (MIN) นางสาวพชระพรรณ แดงบุดดา
143 OM0401 THAYAWAN THONGSONG (GWANG) นางสาวธญวรรณ ทองทรง
144 OM0402 RADIWAN PROMMAR (PANG) นางสาวรดิวันต์ พรมมา
145 OM0403 AUKKARAWIN PAEKEITIWONG (TAE) นายอัครวินท์ แผ่เกียรติวงศ์
146 OM0404 PATCHARAPON KRABKAIKEAW (GOT) นายพัชรพล กราบไกรแก้ว
147 OM0406 SARUT CHANRAMARD (HIN) นายศรุต จันระมาด
148 OM0407 ATITAPON RANRON (JAMES) นายอธิตพล ราญรอน
149 OM0410 PORNPANA YOTHARAK (MIW) นางสาวพรพนา โยธารักษ์
150 OM0412 PICITCHAI CHAORAWA (NAME) นายพิชิตชัย ชาวระวะ
151 OMT0001 VEERAPORN  KHAMCHAROEN (MAMEAW) นางสาววีรภรณ์ ขำเจริญ
152 OMT0002 SAKAORAT NADON (ICE) นางสาวสกาวรัตน์ นาดอน
153 OMT0003 NAPASAWAN SEETHONGKAM (MON) นางสาวนภัสวรรณ ศรีทองคำ

 

สถานที่ วันที่
เทสโก้ โลตัส ปิ่นเกล้า 13 - 19 Jan 20
เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสวิว 13 - 19 Jan 20
เซ็็นทรัล เวิลด์ 15 - 21 Jan 20
เทสโก้ โลตัส พระราม 2 16 - 19 Jan 20
เทสโก้ โลตัส รังสิต 16 - 22 Jan 20
บิ็กซี อ่อนนุช 16 - 22 Jan 20
เทสโก้ โลตัสลาดพร้าว 16 - 22 Jan 20
เซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9 16 - 22 Jan 20
คิวเฮาส์อ่อนนุช 16 - 22 Jan 20
เทสโก้ โลตัส พระราม 1 16 - 23 Jan 20 
เทสโก้ โลตัส รามอินทรา 16 - 23 Jan 20 
พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน 16 - 23 Jan 20 
เทสโก้ โลตัส บางกะปิ 16 - 24 Jan 20
เซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ 17 - 23 Jan 20
เซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า 20 - 26 Jan 20
เทสโก้ โลตัส ฟอร์จูนทาวน์ 22 - 23 Jan 20
ซัมเมอร์ ฮิลล์ 23 - 29 Jan 20
เทสโก้ โลตัส ซิตีพาร์ค บางพลี 23 - 31 Jan 20
บิ๊กซี หัวหมาก 24 - 31 Jan 20
เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก  27 - 31 Jan 20

 

สถานที่ วันที่
นครราชสีมา  3 - 31 Jan 20 
ราชบุรี  20 - 16 Jan 20
สมุทรปราการ 17 - 23 Jan 20

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุน