ทีมระดมทุนทางโทรศัพท์

การระดมทุนทางโทรศัพท์เป็นการระดมทุนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคในการสนับสนุนการดำเนินงานของยูนิเซฟ รวมทั้งช่วยให้ยูนิเซฟสามารถสื่อสารกับผู้บริจาคได้โดยตรง

Checking Telemarketing Team Member
UNICEF Thailand/M. Thomas

รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์

หากท่านได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากเจ้าหน้าที่ระดมทุนของยูนิเซฟ ท่านสามารถสอบถามชื่อและหมายเลขประจำตัวจากเจ้าหน้าที่ระดมทุนเพื่อตรวจสอบว่าเป็นการระดมทุนให้ยูนิเซฟจริงได้จากรายชื่อด้านล่าง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3569299

No. รหัสพนักงาน Name - Surename ชื่อ - นามสกุล
1 TM069 Amaraporn Chinchot อมราพร ชินโชติ
2 TM070 Peeranat Fuenton พีรณัฐ ฟื้นตน
3 TM075 Saranya Lackthong ศรัณยา หลักทอง
4 TM077 Maliwan Srisuwong มะลิวรรณ ศรีสุวงษ์
5 TM078 Thanawan Wancham ธนวรรณ หวานฉ่ำ
6 TM016 Trinate Mahamate ตรีเนตร มหามาตย์
7 TM045 Suchitra Pueakseekaew สุจิตรา เผือกสีแก้ว
8 TM056 Nuttida Kengtaveekung ณัฐธิดา เก่งทวีคูณ
9 TM071 Pimpaka Sahanalu พิมผกา สะหุนาลุ
10 TM074 Jintana Mungkhunkhamchao จินตนา มุงคุณคำชาว
11 TM076 Wipharat Samngamya วิภารัตน์ สามงามยา
12 AGT1111 Papada Kanchana ปภาดา ขันธ์ชนะ
13 AGT2222 Nunnapat Suansuk นันท์นภัสร์ สวนสุข
14 AGT5555 Sunisa Srivibul สุนิสา ศรีวิบูลย์
15 AGT6666 Chidchanok Savari ชิดชนก สะวะรี
16 AGT7777 Rutchaneeporn Ruangchay รัชนีพร เรืองฉาย
17 IH001 Petcharat Kumchuen (Ann) เพชรรัชน์ คุ้มชื่น
18 IH002 Jiranawat Rodsoonton (Neoi) จิรานวัช รอดสุนทร
19 IH003 Thipvimol Keawmai (Yui) ทิพย์วิมล แก้วใหม่
20 IH004 Natchaya Promtet ณัฐชยา พรหมเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุน