ทีมระดมทุนทางโทรศัพท์

การระดมทุนทางโทรศัพท์เป็นการระดมทุนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคในการสนับสนุนการดำเนินงานของยูนิเซฟ รวมทั้งช่วยให้ยูนิเซฟสามารถสื่อสารกับผู้บริจาคได้โดยตรง

Checking Telemarketing Team Member
UNICEF Thailand/M. Thomas

รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์

หากท่านได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากเจ้าหน้าที่ระดมทุนของยูนิเซฟ ท่านสามารถสอบถามชื่อและหมายเลขประจำตัวจากเจ้าหน้าที่ระดมทุนเพื่อตรวจสอบว่าเป็นการระดมทุนให้ยูนิเซฟจริงได้จากรายชื่อด้านล่าง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3569299

หมายเลขระดมทุนทางโทรศัพท์ของยูนิเซฟ : 02-356-9299, 02-356-9292, 02-035-9263, 02-035-9338, 02-035-9292, 02-268-8806, 02-056-0056, 02-056-0010 ถึง 12, 02-056-0149, 02-831-5495, 02-012-5218, 02-012-5188, 02-329 -5698 และ 02-329-5610
No. รหัสพนักงาน Name - Surename ชื่อ - นามสกุล
1 TM002 Thunyakorn Kongleema ธัญกร กงลีมา
2 TM067 Montira Mahaiprom มลธิรา มาให้พร้อม
3 TM079 Kayatimat  Jakkhurueng ขยาฑิมาต  จักขุเรือง
4 TM080 Kanjana  Phanthup กาญจนา  พานธูป
5 TM083 Rutchirat  Siratrakan รุสย์จิรัส ศิระตระการ
6 TM016 Trinate Mahamate ตรีเนตร มหามาตย์
7 TM045 Suchitra Pueakseekaew สุจิตรา เผือกสีแก้ว
8 TM074 Jintana Mungkhunkhamchao จินตนา มุงคุณคำชาว
9 TM056 Nuttida Kengtaveekung ณัฐธิดา เก่งทวีคูณ
10 TM086 Woraphoj  Jeensomboonphanit   วรพจน์ จีนสมบูรณ์พานิช
11 AGT1111 Papada Kanchana ปภาดา ขันธ์ชนะ
12 AGT6666 Chidchanok Savari ชิดชนก สะวะรี
13 AGT7777 Rutchaneeporn Ruangchay รัชนีพร เรืองฉาย
14 AGT8888 Nannapas Suriya นันท์นภัส สุริยา
15 OMI0001 Veeraporn Khamcharoen วีรภร ขำเจริญ
16 OMI0002 Sakaorat nadon สกาวรัตน์ นาดอน
17 OMI0003 Napasawan seethongkam นภัสวรรณ ศรีทองคำ
18 IH001 Petcharat Kumchuen (Ann) เพชรรัชน์ คุ้มชื่น
19 IH002 Jiranawat Rodsoonton (Neoi) จิรานวัช รอดสุนทร
20 IH003 Thipvimol Keawmai (Yui) ทิพย์วิมล แก้วใหม่
21 IH004 Vutthipon Vatcharavittayakun วุฒิพล วัชรวิทยากุล
22 IH005 Nattapong Aumpankan ณัฐพงศ์ อำพรรณ์กาญจน์

ข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุน