ทีมระดมทุนทางโทรศัพท์

การระดมทุนทางโทรศัพท์เป็นการระดมทุนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคในการสนับสนุนการดำเนินงานของยูนิเซฟ รวมทั้งช่วยให้ยูนิเซฟสามารถสื่อสารกับผู้บริจาคได้โดยตรง

Checking Telemarketing Team Member
UNICEF Thailand/M. Thomas

รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์

หากท่านได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากเจ้าหน้าที่ระดมทุนของยูนิเซฟ ท่านสามารถสอบถามชื่อและหมายเลขประจำตัวจากเจ้าหน้าที่ระดมทุนเพื่อตรวจสอบว่าเป็นการระดมทุนให้ยูนิเซฟจริงได้จากรายชื่อด้านล่าง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3569299

หมายเลขระดมทุนทางโทรศัพท์ของยูนิเซฟ : 02-356-9299, 02-356-9292, 02-035-9263, 02-035-9338, 02-035-9292, 02-268-8806, 02-056-0056, 02-056-0010 to 12, 02-056-0149, 02-831-5495, 02-012-5218 และ 02-012-5188
No. รหัสพนักงาน ชื่อ - นามสกุล
1 TM002 ธัญกร กงลีมา
2 TM067 มลธิรา มาให้พร้อม
3 TM077 มะลิวรรณ ศรีสุวงษ์
4 TM079 ขยาฑิมาต  จักขุเรือง
5 TM080 กาญจนา  พานธูป
6 TM081 ฝนทิพย์  จิรโชติกุลธร
7 TM082 ทัดดาว  ปัญสกุล
8 TM083 รุสย์จิรัส ศิระตระการ
9 TM086 เกศสุดา คำมา
10 TM016 ตรีเนตร มหามาตย์
11 TM045 สุจิตรา เผือกสีแก้ว
12 TM074 จินตนา มุงคุณคำชาว
13 TM086 ทนิดา ภูกิ่งเจิน
14 AGT1111 ปภาดา ขันธ์ชนะ
15 AGT2222 นันท์นภัสร์ สวนสุข
16 AGT5555 สุนิสา ศรีวิบูลย์
17 AGT6666 ชิดชนก สะวะรี
18 AGT7777 รัชนีพร เรืองฉาย
19 IH001 เพชรรัชน์ คุ้มชื่น
20 IH002 จิรานวัช รอดสุนทร
21 IH003 ทิพย์วิมล แก้วใหม่
22 IH004 วุฒิพล วัชรวิทยากุล

ข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุน