သင်ယူမှု

ကလေးသူငယ်အားလုံး ပညာသင်ခွင့်ရရှိရေးနှင့် သူတို့၏အလားအလာအပြည့်အဝကို သေချာစွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး။

UNICEF Myanmar
UNICEF Myanmar/2018/Nyan Zay Htet