ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်သည့်နေရာ

နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရုံးများသည် အလိုအပ်ဆုံးသော နေရာများတွင် အကူအညီအထောက်အပံ့ ပံ့ပိုးသည့်အစီအစဥ်၀န်ဆောင်မှုများကို ကူညီပို့ဆောင်ပေးပါသည်

UNICEF Myanmar