မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ယူနီဆက်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ

ကလေးသူငယ်များအားလုံးတိုင်းတွင် ရှင်သန်ရပ်တည်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်အလားအလာများကို ဖြည့်ဆည်းရန် အခွင့်အရေးရှိသည်ဟု ယူနီဆက်ကယုံကြည်ထားပါသည်

UNICEF Myanmar