ရေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး (WASH)

လူတိုင်းအတွက် ဘေးကင်းသောရေနှင့် သန့်ရှင်းရေးစနစ်ရရှိနိုင်ခြင်းမှာ အရေးပါလှသည်။

UNICEF Myanmar
UNICEF Myanmar/2019/Minzayar Oo