လူမှုရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများ စောင့်ကြည့်မှု

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ချို့တဲ့မှုအတွက် အထိအခိုက်လွယ်မှုကို လျှော့ချခြင်း

UNICEF Myanmar
UNICEF Myanmar/2021/Nyan Zay Htet